landschap Noordoostpolder

Drukdrainage kan in sommige gevallen helpen de uitstoot van CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) in veenweidegebieden te verminderen. Deze maatregel kost veel geld en is pas rendabel als de uitstoot van CO2 er voldoende door verminderd. Voor het veenweidegebied Alblasserwaard-Vijfherenlanden is dat op bijna 4.000 van in totaal 15.000 hectare het geval. Dat blijkt uit een ruimtelijke maatschappelijke kosten-batenanalyse van het RIVM.

Wat is drukdrainage 

Om veengebieden geschikt te maken voor landbouw wordt het grondwa-terpeil verlaagt. Het veen komt daardoor in contact met zuurstof. Daarbij komt CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) vrij. Door de grondwaterstand te verhogen komt het veen minder in contact met zuurstof, daalt de bodem minder en komt er minder CO2 vrij. Met drukdrainage kan de grondwaterstand actief geregeld worden door een stelsel van ondergrondse buizen. 

Geschikte gebieden in kaart gebracht

De Alblasserwaard-Vijfheerenlanden is een gebied met 15.000 hectare veenweidegebied. Het RIVM heeft met een maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA maatschappelijke kosten-batenanalyse (maatschappelijke kosten-batenanalyse)) in kaart gebracht dat drukdrainage op bijna 4.000 hectare van de Alblasserwaard interessant is. De CO2-uitstoot wordt daar met deze techniek 50 tot 75 procent lager. Ook wordt het gebied aan-trekkelijker voor weidevogels zoals grutto's, kieviten en scholeksters en dalen de kosten voor waterzuivering en waterbeheer. 

De grootste onzekerheden in deze analyse zijn de prijs van CO2 en de kosten om de buizen aan te leggen en te beheren.

Het RIVM heeft een kaart gemaakt die voor elk landbouwperceel aan-geeft waar drukdrainage mogelijk interessant is. Daarmee kunnen de geschikte veenweidepercelen worden geselecteerd

Waarom deze MKBA

In het Klimaatakkoord zijn afspraken gemaakt om de uitstoot van CO2 in de veenweidegebieden van Nederland in 2030 te verminderen. Het RIVM heeft deze MKBA gedaan in opdracht van de Provincie Zuid-Holland, in het kader van het Interbestuurlijk Programma Vitaal Platteland.