Met de PAS-stikstofmonitoring van het RIVM worden de resultaten van het PAS (Programma Aanpak Stikstof) nauwkeurig gevolgd. Deze monitor geeft onder meer inzicht in de trends van de stikstofemissie- en depositie en de beschikbare depositie- en ontwikkelingsruimte. Het blijkt dat de berekende stikstofdepositie nu en in de toekomst daalt, ook als er rekening wordt gehouden met economische groei.

De resultaten zijn tevens te zien in AERIUS Monitor. AERIUS Monitor presenteert hoe het staat met de stikstof in Natura 2000 gebieden. De eerste monitoringsrapportage betreft de nulmeting en de resultaten van het eerst halfjaar dat het PAS in werking is getreden (1 juli tot en met 31 december 2015).

De monitoring is van belang omdat alle betrokken partijen willen volgen of het PAS het beoogde effect heeft: ruimte voor economische ontwikkeling, verbetering van de natuurkwaliteit en minder stikstofdepositie. In het PAS werken Rijk en provincies samen. Deze partijen kunnen met behulp van de monitoring besluiten beoordelen of het met het PAS ingezette beleid voldoet of dat er extra maatregelen getroffen moeten worden.

Landbouw, industrie en verkeer zorgen voor stikstofuitstoot in de vorm van ammoniak en stikstofoxiden. Deze stoffen verspreiden zich in het milieu en zorgen bij het neerslaan uit de lucht voor overbemesting. De kwaliteit van natuurgebieden kan significant worden aangetast door de invloed van stikstofdepositie.