Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) de huidige stand van zaken in kaart gebracht in de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie voor risicogroepen. De uitkomsten daarvan zijn verwerkt in een factsheet, die de staatssecretaris van VWS eerder deze maand naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Deze verkenning door het RIVM is een eerste indicatie in hoeverre de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars al van de grond komt en in hoeverre deze ook preventie voor risicogroepen betreft. Gemeenten en zorgverzekeraars kunnen op verschillende manieren samenwerken. In de factsheet worden initiatieven beschreven waarin zij met meerdere partijen lokaal/regionaal samenwerken om preventie, zorg en welzijn met elkaar te verbinden door op verschillende thema’s en specifieke groepen interventies in te zetten.

Ervaringen

Zowel gemeenten als zorgverzekeraars ervaren de samenwerking als positief, blijkt uit de verkenning. Wel moeten zij vaak even aan elkaar wennen. De samenwerking gebeurt veelal rondom een aantal dezelfde inhoudelijke thema’s, zoals kwetsbare ouderen en mensen met psychische problemen. De concrete uitwerking daarvan verschilt; ook de vormgeving van de verbinding tussen de domeinen preventie, zorg en welzijn is heel gevarieerd. In een meerderheid van de gevonden initiatieven worden ook formele afspraken over preventie voor risicogroepen gemaakt.

Goede samenwerking belangrijk

De opdracht aan het RIVM vloeide voort uit de maatregelen die VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) in maart 2016 aankondigde om de samenwerking tussen gemeenten en zorgverzekeraars op het gebied van preventie voor risicogroepen te faciliteren en te stimuleren. Gemeenten en zorgverzekeraars hebben ieder hun eigen verantwoordelijkheid voor preventie. Voor een succesvolle preventie voor risicogroepen is het van belang dat zij samenwerken met elkaar en met aanbieders op het gebied van preventie, zorg en welzijn. In de praktijk blijkt dat deze samenwerking echter niet altijd eenvoudig te realiseren is. Ter ondersteuning heeft het RIVM, ook in opdracht van VWS,  een digitaal Loket Preventie in het Zorgstelsel ingericht waar gemeenten en zorgverzekeraars handvatten krijgen voor samenwerking rond preventie voor risicogroepen.

Monitoring en evaluatie maatregelen

De factsheet Samenwerking preventie risicogroepen kan beschouwd worden als een nulmeting voor de monitoring en evaluatie van de door VWS genomen maatregelen. Het RIVM zal in opdracht van VWS tot en met 2021 jaarlijks de ontwikkelingen volgen en verder uitdiepen. Doel hiervan is om in beeld te krijgen in hoeverre de maatregelen om preventie voor risicogroepen beter op elkaar af te stemmen en te borgen effectief zijn.