Er is geen reden om aan te nemen dat het beperkt bijmengen van twee soorten biodiesel zorgt voor een extra toename van schadelijke uitstoot door het wegverkeer. Dit blijkt uit een inventarisatie van beschikbare gegevens door het RIVM en TNO.

De beoordeling is gebaseerd op literatuurstudies. De beperkt beschikbare gegevens geven aan dat er nauwelijks veranderingen optreden in toxiciteit door het bijmengen van kleine hoeveelheden biodiesel aan fossiele diesel.

Duurzame energiebronnen

Het gebruik van biodiesel helpt bij het realiseren van de Nederlandse doelstelling voor duurzame energie. Naar verwachting zal de motoruitstoot in Europa de komende jaren fors afnemen als gevolg van de meest recente emissiewetgeving. Slechts een klein percentage van de daling zal het resultaat zijn van de vervanging van aardolie diesel door biobrandstof.

FAME biodiesel

In de studie werd gekeken wat de effecten zijn van het bijmengen van FAME biodiesel (“Fatty Acid Methyl Ester”) tot 7 volumeprocent. Voor personenvoertuigen met een roetfilter zal het percentage FAME biodiesel zeer waarschijnlijk niet meer dan 7 volumeprocent kunnen worden (technische beperkingen).

De beperkt beschikbare gegevens wijzen er niet op dat het bijmengen van FAME biodiesel tot 7 volumeprocent zorgt voor extra gezondheidsschade.

HVO Hydrotreated Vegetable Oil (Hydrotreated Vegetable Oil) biodiesel

Ook werd gekeken naar de gevolgen van het bijmengen van HVO biodiesel (“Hydrotreated Vegetable Oil”) tot 30 volumeprocent. De beperkingen in volume percentages die voor FAME gelden, gelden niet voor HVO biodiesel. Het gebruik van HVO biodiesel in percentages hoger dan 30 volumeprocent zijn niet waarschijnlijk.

Naar verwachting zullen HVO biodiesel mengsels tot 30 volumeprocent minder toxische uitstoot veroorzaken dan pure fossiele diesel. Deze verwachting is gebaseerd op de hoge zuiverheid van HVO biodiesel en doordat de structuur van dit type biodiesel overeenkomt met die van aardolie diesel. Er zijn nog geen toxicologische studies beschikbaar die deze aanname kunnen bevestigen.