Het wegvervoer heeft te maken met steeds strengere Europese emissienormen voor fijn stof. Er is al veel beleid ingezet op het terugdringen van de emissies in de uitlaatgassen, die slecht zijn voor de volksgezondheid.

Andere emissies, zoals die afkomstig van de slijtage van banden of remmen, worden daardoor een belangrijker aandeel in het totale fijn stof. De bijdrage aan de gezondheidseffecten van deze zogeheten slijtage-emissies is nog grotendeels onbekend, betoogt ondermeer Flemming Cassee van het RIVM in een artikel in Journal of the Air & Waste Management Association.

Lopend onderzoek van RIVM en het IRAS Institute of Risk Assessment Sciences (Institute of Risk Assessment Sciences) laat zien dat koper en barium van remvoeringen geassocieerd worden met nadelige gezondheidseffecten.