Nederland ontving op 7 mei een internationale prijs in Brussel voor de ondersteuning bij wereldwijde milieurampen. Nederland verdiende de prijs voor drie innovatieve projecten die op elkaar aansluiten. Deze projecten zijn een gezamenlijk initiatief van de Ministeries van BuZa Buitenlandse Zaken (Buitenlandse Zaken) ,VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en het RIVM.

De Green Star Award is een initiatief van het Internationale Groene Kruis, het milieuprogramma van de Verenigde Naties (UNEP United Nations Environment Programme (United Nations Environment Programme)) en het VN Verenigde Naties (Verenigde Naties)-kantoor voor de coördinatie van humanitaire hulp (OCHA Office for the Coordination of Humanitarian Affairs (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs)). De prijs wordt toegewezen aan organisaties die zich inzetten voor:

  • het voorkómen van rampen
  • het voorbereiden op rampen
  • het bestrijden van de milieugevolgen van rampen

Nederland verdiende de prijs voor drie innovatieve projecten die op elkaar aansluiten. Deze projecten zijn een gezamenlijk initiatief van Ministeries van BuZa Buitenlandse Zaken (Buitenlandse Zaken) en VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) en van het RIVM. De samenwerking resulteerde in:

  1. De ontwikkeling van de Flash Environmental Assesment Tool (FEAT). Dit is een stappenplan waarmee VN hulpverleners bij een grote natuurramp eenvoudig de gevolgen van vrijgekomen schadelijke stoffen in kaart kunnen brengen. Op deze wijze kunnen mogelijke gevaren en lange termijn risico’s voor het milieu en de volksgezondheid snel worden beoordeeld.
  2. De ontwikkeling van een mobiele meeteenheid, de Environmental Assessment Module (EAM Environmental Assessment Module (Environmental Assessment Module)) genoemd. Met deze module kunnen getrainde specialisten van het RIVM naar een rampgebied worden uitgezonden om daar metingen en analyses te doen. Op basis hiervan kunnen maatregelen worden getroffen tegen de gevolgen van vrijkomende schadelijke stoffen. Het EAM team deed in september 2008 mee aan een internationale rampenoefening in Noorwegen en Zweden om de eigen vaardigheden en de apparatuur te testen in de praktijk.
  3. Het opzetten van een training, de Environmental Emergencies Training (EET), om mensen op te leiden voor humanitaire missies in milieurampgebieden. De training, die is georganiseerd door de ministeries van VROM en Buitenlandse zaken samen met een Zweeds instituut en de VN, werd in augustus 2008 voor het eerst gegeven. FEAT was een van de onderdelen die aan bod kwam. Aan de training namen de medewerkers van EAM deel en ook een aantal andere specialisten uit Zweden en Denemarken.

De jury oordeelde dat mede dankzij Nederland de manier waarop internationaal wordt gereageerd op humanitaire en milieurampen kan worden verbeterd. De prijs is namens Buitenlandse Zaken en het ministerie van VROM in ontvangst genomen door Chris Dijkens (hoofd Stafafdeling crisismanagement van VROM).