Met de start van het Nationaal Programma Preventie Alles is gezondheid… begin 2014 is een groeiende beweging in gang gezet van maatschappelijke organisaties en overheden die actief hun bijdragen leveren aan meer gezondheid in Nederland, bleek op de jaarlijkse conferentie op 9 maart 2016. Onder meer minister Schippers van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) onderstreepte daar het belang van het opschalen van goede initiatieven om nog meer effect te bereiken.

Sterke groei pledges

In 2015 is het aantal organisaties dat meedoet aan Alles is gezondheid… verdubbeld van 600 naar ruim 1250. Het aantal pledges (maatschappelijke beloften) dat deze organisaties ondertekenden, nam in 2015 met 60% toe tot 264.

Alles is gezondheid... richt zich op vijf domeinen: school, wijk, werk, zorg en gezondheidsbescherming. Voor blijvende gedragsverandering en een gezonde leefomgeving is een integrale aanpak nodig tussen deze vijf terreinen. Zeventig procent van de pledges is door partijen uit meerdere domeinen ondertekend. Bij een kwart van de pledges zijn nieuwe samenwerkingen tot stand gekomen en 40% van de pledgehouders geeft aan nieuwe samenwerkingen te verkennen.

Veel pledges richten zich op gezonde leefstijl in het algemeen (43%), sport en bewegen (38%) en gezonde voeding (26%). Thema’s als roken (6%), alcohol (9%) of depressie (4%) komen minder vaak in de pledges aan bod. Wel wordt een aantal van deze pledges uitgevoerd door grote allianties van samenwerkende partijen. Bij driekwart van de pledges ligt de uitvoering van de activiteiten op schema, één op de zes pledges loopt achter op de voorgenomen planning.

Conferentie

De inhoud van de pledges is heel divers. Partners verenigen zich in initiatieven, zoals het stimuleren van voedselvaardigheden van kinderen of het gezamenlijk laten opstellen van wijkprofielen.
Daarnaast wordt gewerkt aan een doelgerichte aanpak van taalvaardigheden en gezondheidsvaardigheden om sociaaleconomische gezondheidsverschillen tegen te gaan. Stichting Lezen & Schrijven lanceert daartoe een nieuwe aanpak op de voortgangsconferentie in Corpus, Oegstgeest. Daar vond ook een ronde-tafel-gesprek plaats, met aandacht voor het ontwerpen van de gezonde fysieke leefomgeving.

Minister Schippers benadrukte op de conferentie het belang van nog meer innovatie die bijdraagt aan bewustzijn over gezondheid en gezonder gedrag en die leidt tot minder zorg. Regionale samenwerkingsverbanden bieden daarbij kansen om deze beweging uit te bouwen en te verankeren in de directe omgeving waar mensen wonen, werken, leren en zorgen.

Voortgang

Het RIVM monitort de voortgang van Alles is gezondheid… en constateert op verschillende onderdelen stevige vooruitgang. Dit geldt bijvoorbeeld voor het aantal scholen met een vignet Gezonde School. Eind 2015 waren dat er 505, eind 2014 waren dat er nog 214. Er is nog wel ruimte voor verbetering van het bereik en de schaalgrootte van sommige initiatieven. Alle voortgangsindicatoren staan op www.allesisgezondheid.nl/monitoring.

‘Stoptober’ is een initiatief van verschillende partijen, waaronder de Alliantie Nederland Rookvrij, KWF Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding (Koningin Wilhelmina Fonds voor de Nederlandse Kankerbestrijding) Kankerbestrijding en het Trimbos-instituut. Tijdens ‘Stoptober’ worden rokers gestimuleerd om gedurende een periode van 28 dagen niet te roken. Rokers die tijdelijk stoppen met roken hebben een grotere kans op definitief te stoppen. In 2015 trok dit initiatief ruim 70.000 deelnemers, in 2014 waren dit er 38.000.

Het aantal mensen dat de ‘Oorcheck’ deed, is ook aanzienlijk gestegen. In totaal zijn er bij ruim 185.000 mensen checks uitgevoerd in 2015, onder wie 82.000 jongeren. Dit aantal lag in 2014 nog op 38.000. De ‘Oorcheck’ is een initiatief van de Nationale Hoorstichting en is voornamelijk gericht op jongeren tussen de 12 en 25 jaar.

‘Gezond in ...’ is het stimuleringsprogramma om lokale aanpakken van gezondheidsachterstanden te versterken. Van de 164 GIDS-gemeenten (Gezond In De Stad-gemeenten) heeft bijna 60% een plan voor de lokale aanpak van gezondheidsachterstanden en is ruim de helft bezig met een integrale aanpak op vijf sporen.

Nationaal Programma Preventie

Alles is gezondheid… brengt een beweging op gang die Nederland gezonder en vitaler maakt, via acties op school, in de wijk, op het werk en in de zorg. Het uiteindelijke doel is een afname van het aantal mensen met een chronische ziekte en het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Bezoek de website voor meer informatie: www.allesisgezondheid.nl.