Met Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI maatschappelijk verantwoord inkopen (maatschappelijk verantwoord inkopen)) kan de overheid eraan bijdragen dat Nederland in 2050 overgaat op een klimaatneutrale en circulaire economie. Om dit te stimuleren hebben  inkopers bij het rijk en decentrale overheden in 2019 in 98 pilots meer ervaring opgedaan met deze vormen van inkopen. Door deze impuls is MVI verder ingebed in overheidsorganisaties.

Deze ‘impuls’ werkte onder andere met subsidies om overheden te helpen bij MVI-aanbestedingen. Daarnaast zijn leernetwerken georganiseerd waarin deelnemers  informatie ontvingen en uitwisselden over inkoopthema’s en specifieke productgroepen.

Het RIVM laat zien wat het leereffect van deze leernetwerken is geweest. Ook geven wij inzicht in het effect van de pilots op klimaatverandering en grondstoffen gebruik.

Een deel van de pilots ging aan de slag met schaduwbeprijzing. Dit is een manier om uitstoot van broeikasgassen mee te wegen bij de keuze tussen producten. Uit het onderzoek blijkt het een krachtig middel om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

Aanbestedende diensten bij decentrale overheden hebben 83 keer gebruik van gemaakt van de subsidie. De rijksoverheid deed dat 15 keer. De pilots richtten zich op diverse productgroepen ‘grond-, weg- en waterbouw’, ‘gebouwen’, ‘vervoer’, ‘energie’, ‘catering’, ‘bedrijfskleding’, ‘kantoorinrichting’, ‘ICT Informatie- en communicatietechnologie (Informatie- en communicatietechnologie)’ en ‘zorg’.