De Europese normen voor de luchtkwaliteit zijn vorig jaar in Nederland enkele keren overschreden, dit blijkt uit het nieuwe jaaroverzicht luchtkwaliteit. Net als in 2007 jaar waren mede door gunstigere weersomstandigheden de overschrijdingen in 2008 minder hoog en frequent dan in voorgaande jaren. Incidenteel deden zich wel hoge concentraties voor.

De jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NO2 Stikstofdioxide (Stikstofdioxide)) zijn in 2008 iets hoger dan in 2007 en vergelijkbaar met 2006. De gemeten fijnstofconcentraties (PM10 fijnstof (fijnstof)) in het landelijk gebied zijn daarentegen ten opzichte van 2007 met gemiddeld 2 µg/m3 kubieke meter (kubieke meter) afgenomen.

Dit blijkt uit meetresultaten van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit)). Het jaaroverzicht geeft een overzicht van de gemeten en deels berekende luchtkwaliteit.

Smogperiodes

Incidenteel deden zich wel hoge concentraties voor. Vooral tijdens de jaarwisseling was de concentratie fijn stof in een groot deel van Nederland (wederom) zeer hoog door de combinatie van mist, weinig wind en vuurwerk. Ernstige smog door ozon heeft zich daarentegen in 2008 niet voor gedaan.

Overschrijdingen in straten

De jaargemiddelde concentraties van stikstofdioxide (NO2) zijn in 2008 iets hoger dan in 2007 en vergelijkbaar met 2006. Op het merendeel van de meetlocaties in straten, waar het verkeer in hoge mate bijdraagt aan de stikstofdioxideconcentratie, ligt de jaargemiddelde concentratie boven de EU Europese Unie (Europese Unie)-norm. De fijnstofconcentraties (PM10) zijn ten opzichte van 2007 wel met gemiddeld 2 µg/m3 afgenomen. Het gunstige weer speelt hierbij een rol. Op geen van de LML-meetlocaties zijn de EU-normen voor fijnstofconcentraties overschreden.