Kennisinstituten zetten hun samenwerking voort bij het ontwikkelen en gebruik van modellen voor over de kwaliteit van de leefomgeving. Binnen het Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (NMDC Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving)) werken zij samen aan de ontwikkeling, het beheer en het onderhoud van modellen ten behoeve van het leefomgevingsbeleid. Dit staat in een convenant dat is ondertekend door KNMI Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), RIVM, PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving), RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat), Deltares, Alterra en TNO.


Partijen delen kennis en expertise en maken gebruik van gezamenlijke infrastructuur. Voorbeelden van projecten zijn het Nationaal Water Model, het Landelijk Model voor Verkeer en de Luchtkwaliteitsmodellen. Met het Nationaal Water Model kunnen bijvoorbeeld prognoses over de gevolgen van klimaatveranderingen voor het water in Nederland worden gemaakt en worden beleidsvoorbereidende en –evaluerende studies uitgevoerd.

Platform voor expertise

Het NMDC Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving (Nationaal Modellen- en Datacentrum voor de leefomgeving) is in 2011 opgericht in het kader van het Programma Vernieuwing Rijksdienst. Daarna hebben de partijen de samenwerking op eigen kracht voortgezet en deze is met het nieuwe convenant opnieuw voor drie jaar bekrachtigd. De partners hebben de ambitie dat het NMDC een platform voor expertise is op het gebied van nationale modellen voor de fysieke leefomgeving. Belangrijke thema`s zijn water en klimaat, verkeer en vervoer en luchtkwaliteit.