Het RIVM gaat de samenwerking met Wageningen Environmental Research (Alterra), Deltares en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) verstevigen op het gebied van chemisch schoon en ecologisch gezond water. Daartoe ondertekenden zij woensdag 9 november een overeenkomst. Hiermee leggen zij de basis voor een meerjarig programma van kennisontwikkeling om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren.

Delta-aanpak waterkwaliteit

Het initiatief van de vier kennisinstellingen is onderdeel van de Delta-aanpak Waterkwaliteit en zoetwater, waarin vele partijen samenwerken om de de doelen van de Europese Kader Richtlijn Water in 2027 te halen en de waterkwaliteit sterk te verbeteren. Meer sturing op en bundeling van de samenwerkingen en de daaruit voortvloeiende kennis zal de internationale positie van waardevolle Nederlandse waterkennis verstevigen.

Vijf hoofdthema’s

De focus van het meerjarige kennisprogramma ligt op nutriënten, gewasbeschermingsmiddelen en opkomende problemen (denk aan resten van geneesmiddelen en plastics).

De samenwerking kent vijf hoofdthema’s, te weten:

  1. Het ontsluiten en met elkaar verbinden van regionale en nationale gegevens en modellen, om zo oorzaken van waterkwaliteitsproblemen helder in beeld te brengen.
  2. Het vergroten van het waterbewustzijn van burgers en bedrijven.
  3. Het inzichtelijk maken van de economische en maatschappelijke waarde van schoon en gezond water, en de afhankelijkheid hiervan voor bedrijven en burgers.
  4. Het delen van kennis en ervaringen, over grenzen van sectoren heen, om de kansen op het creëren van doorbraken te vergroten.
  5. Met de verzamelde kennis kunnen onderbouwde keuzes gemaakt worden voor maatregelen voor schoner water. 

RIVM, Wageningen Environmental Research (Alterra), Deltares en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) nodigen alle partijen - Rijk, regio, bedrijven en burgers - uit om vanaf de start bij te dragen aan het kennisprogramma. In de komende maanden zullen de vier hun ambities verder concretiseren.


Met de ondertekening leggen de directeuren van de vier samenwerkende kennisinstellingen de basis voor een meerjarig programma van kennisontwikkeling om de waterkwaliteit in Nederland te verbeteren