De lidstaten van de conventie over grensoverschrijdende luchtverontreiniging van de Verenigde Naties zijn het vorige week eens geworden over aanvullende emissiereducties van zwaveldioxide, stikstofoxiden, ammoniak en vluchtige organische koolwaterstoffen. Effectuering van deze reducties betekent in 2020 voor Nederland een verlenging van de gemiddelde levensverwachting met ten minste 4,5 maanden. Dat blijkt uit een berekening waaraan het RIVM heeft bijgedragen.

Als ook andere relevante EU Europese Unie (Europese Unie)-regelgeving volledig wordt uitgevoerd neemt de levensverwachting nog eens met twee weken toe. Het betreft uitvoering van het het klimaat- en energiebeleid en de Richtlijn voor industriële emissies in EU-landen.
De stikstofbelasting van natuurgebieden in Nederland zal met het herziene Protocol tussen 2005 en 2020 met ruim 300 mol stikstof per hectare afnemen.

Het RIVM ondersteunde de herziening van het Protocol door het coördineren van de dataverzameling over de gevoeligheid van ecosystemen (via het Coördinaton Centre for Effects), het bijeenbrengen van wetenschappelijke kennis over kosten en baten in modellen (via het voorzitterschap van de Task Force Integrated Assessment Modelling), het controleren van de gebruikte kennis en het geven van informatie aan de Nederlandse beleidsonderhandelaars.