De meest in het oog springende infectieziekte in 2015 was de griepepidemie in de winter van 2014-2015, die met 21 weken de langstdurende griepepidemie was die ooit in Nederland is gemeten. Dit blijkt uit het RIVM-rapport ‘Staat van Infectieziekten in Nederland 2015’.

De jaarlijkse Staat van Infectieziekten geeft een overzicht van de belangrijkste gebeurtenissen op het gebied van infectieziekten in Nederland. Naast de griepepidemie was in 2015 de instroom van asielzoekers uit Syrië en Eritrea een bijzondere ontwikkeling. Dit zorgde ervoor dat opvangcentra extra alert waren op infectieziekten onder asielzoekers. De meest voorkomende meldingsplichtige infectieziekten bij asielzoekers waren tuberculose, malaria en chronische hepatitis B. Geen van deze ziekten hebben zich onder de Nederlandse bevolking verspreid.

Surveillance van infectieziekten

Naast een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen wordt in het rapport ieder jaar een thema uitgediept dat relevant is voor infectieziektebestrijding. Dit jaar wordt de surveillance van infectieziekten in Nederland belicht: de gegevensverzameling over hoe vaak en waar infectieziekten voorkomen. Deze gegevens worden verzameld om bijvoorbeeld een uitbraak van een infectieziekte op te sporen, om trends in infectieziektes te volgen, of om de effectiviteit van een vaccinatieprogramma te bepalen. Door surveillancegegevens uit de vele beschikbare gegevensbronnen te combineren en te analyseren ontstaat meer inzicht in de epidemiologie van infectieziekten.

Ziektelastschattingen

Tot slot zijn in deze Staat nieuwe ziektelastschattingen gemaakt van 35 infectieziekten in Nederland tussen 2012 en 2014. Deze ziektelast geeft de hoeveelheid jaren weer die mensen niet meer in goede gezondheid doorbrengen vanwege een infectieziekte. Sommige infectieziekten, zoals maagdarminfecties, komen vaak voor maar veroorzaken over het algemeen geen ernstige klachten. Andere infecties, bijvoorbeeld tetanus, komen slechts zelden voor maar veroorzaken relatief veel sterfgevallen. Een gezondheidsmaat die deze aspecten van ziekten combineert is de Disability Adjusted Life Year (DALY Disability Adjusted Life Year (Disability Adjusted Life Year)).
De gemiddelde jaarlijkse ziektelast voor de totale Nederlandse bevolking was het hoogst voor griep (8653 DALY’s/jaar). De laagste ziektelast werd geschat voor difterie (0,6 DALY’s/jaar). Deze ziektelast is zo laag dankzij het Rijksvaccinatieprogramma.