Remco Bosma volgt Hans de Vries op als legionella-coördinator van ILTInspectie Leefomgeving en Transport/Handhaving drinkwater en legionella. Dit heeft geen gevolgen voor het contact tussen de ILT (Inspectie Leefomgeving en Transport) en het LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum voor Hygiëne en Veiligheid): ook in de toekomst overlegt het LCHV over onder andere de taakverdeling en communicatie tussen ILT en GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en bij legionellameldingen in drinkwater.

Januari 2015 is het concept van het nieuwe digitale ILTInspectie Leefomgeving en Transport-meldformulier voor positieve drinkwatermonsters besproken. Op verzoek van GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en en LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid kunnen straks alleen prioritaire drinkwaterinstallaties worden aangemeld. De mogelijkheid ‘overige drinkwaterinstallaties’ aan te geven komt te vervallen.  Ook heeft ILT toegezegd dat bij de vraag of gebruikers geïnformeerd zijn over de verhoogde concentratie legionella wordt toegelicht dat communicatie niet nodig is als de ILT dit niet oplegt. Als toch besloten wordt de uitslag van de monstername naar derden te communiceren wordt vermeld dat vooraf contact opgenomen moet worden met de GGD. Het is nog niet bekend wanneer het digitale meldformulier gereed is maar gestreefd wordt naar voorjaar 2015.
Het LCHV is in samenwerking met GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland ook nog steeds bezig om de ILT kwartaaloverzichten van de legionella-meldingen te laten sturen naar de GGD’en. Inmiddels heeft GGD GHOR Nederland  hiervoor een officieel verzoek ingediend bij de ILT directie. Wordt vervolgd.