Uit de eerste monitoringsronde 'luchtkwaliteitprognoses voor 2011 en 2015' van de Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)), blijkt dat op een beperkt aantal locaties overschrijdingen van de fijnstof- en stikstofdioxidenormen kunnen voorkomen. Op andere locaties liggen de concentraties daar net onder, dit vormt een risico voor het tijdig voldoen aan de grenswaardes.

Om de luchtkwaliteit in Nederland te verbeteren is door het ministerie van VROM Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu) het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)) opgezet. In dit programma werken de Rijksoverheid en decentrale overheden samen om te zorgen dat Nederland overal tijdig aan de grenswaarden voor fijnstof en stikstofdioxide zal voldoen. Bij het NSL is ook een monitoringsprogramma opgezet om het bereiken van dit doel te waarborgen. Belangrijk onderdeel hiervan is een informatie- en rekensysteem (Monitoringtool) dat met een jaarlijks actualisatieproces het halen van de grenswaarden inzichtelijk moet maken.

Bureau Monitoring NSL

Het Bureau Monitoring NSL is opgericht door het ministerie van VROM (tegenwoordig het ministerie van Infrastructuur en Milieu) voor de uitvoering van de monitoring NSL. Het bestaat uit een samenwerking tussen de organisaties RIVM en AgentschapNL/InfoMil.  Het Bureau Monitoring:

  • adviseert bij de ontwikkeling van de Monitoringstool;
  • levert jaarlijks de rapportage Monitoring NSL op;
  • stelt jaarlijks de rapportage luchtkwaliteit voor de EU Europese Unie (Europese Unie) op;
  • is het aanspreekpunt voor overheden met betrekking tot de monitoring.
  • De overheden die betrokken zijn bij het NSL leveren tijdig informatie aan over de stand van zaken van projecten en maatregelen en dragen zorg voor de aanlevering van de actuele data (weg- en verkeerskenmerken). De daaruitvolgende resultaten van de monitoring worden in een rapportage vastgelegd en via een aparte site beschikbaar gesteld.

Verantwoordelijkheden

Het Bureau Monitoring voegt de monitoringsresultaten samen in de Monitoringsrapportage. De beoordeling van de kwaliteit van de aangeleverde gegevens en monitoringsresultaten valt niet onder de taak en verantwoordelijkheid van Bureau Monitoring. Dit ligt specifiek bij de bronhouders van de verschillende invoergegevens, zoals de lokale overheden. Het RIVM heeft voorafgaand aan de eerste Monitoringsronde wel een systeemanalyse uitgevoerd, de zogenaamde Nulmeting. Hierin is de kwaliteit van de Monitoring, zowel het proces als de te gebruiken tool, generiek onderzocht en besproken.

Eerste resultaten

De eerste Monitoringsrapportage en bijbehorende Nulmeting zijn nu beschikbaar. Alle resultaten en invoergegevens zijn in te zien en te downloaden op de website van de Monitoringstool. Meer informatie over het NSL is te vinden op de website van het ministerie van I&M Ministerie van Infrastructuur & Milieu (Ministerie van Infrastructuur & Milieu) en AgentschapNL. De VROM-Inspectie heeft eveneens de resultaten van de voortgang in NSL maatregelen recent gepubliceerd in een rapportage. Deze is terug te vinden op de website van de inspectie.

Meer informatie vindt u onder 'Zie ook'.