Ieder informatiehuis uit het Digitaal Stelsel Omgevingswet moet een eigen, stapsgewijs, groeipad volgen. Wel is het nodig om met het inrichten van alle informatiehuizen gelijktijdig te beginnen, om zo de gegevens uit tien kennisdomeinen optimaal te kunnen integreren en ontsluiten via één loket. Dit staat in een advies van het RIVM over de totstandkoming van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Binnen het Digitaal Stelsel Omgevingswet brengen overheden informatie voor vergunningverlening en planvorming samen in zogenaamde informatiehuizen. Het gaat om informatie over lucht, water, geluid, natuur, externe veiligheid, ruimte, bouw, cultureel erfgoed, bodem en afval. Met dit stelsel verbetert de beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van de gegevens.

Eigen ontwikkeltempo

Het RIVM concludeert onder meer dat elk informatiehuis specifieke kenmerken heeft en hierdoor zijn eigen ontwikkelingstempo moet hebben. Dit komt bijvoorbeeld doordat de organisaties die de informatie aanleveren verschillen en met diverse soorten informatie werken. Tegelijkertijd is het van belang dat de informatiehuizen in gezamenlijkheid toegroeien naar één samenhangend stelsel van informatievoorziening.

Verder wordt aanbevolen om met praktijkcasussen te toetsen hoe de informatiestroom tussen de huizen in zijn werk gaat. Een ander belangrijk punt is de manier waarop de vraag van de gebruiker wordt opgeknipt in thematische deelvragen die bij de betrokken informatiehuizen horen. En hoe die informatie vervolgens weer wordt samengevoegd tot een antwoord voor de gebruiker. Om dat proces goed te laten verlopen is het belangrijk spelregels te ontwikkelen. Voor alle rode draden wordt geadviseerd om ze in samenhang met elkaar uit te werken.

Rode draden

Om een gedetailleerder beeld te krijgen van de gegevens die de informatiehuizen gaan leveren, de kwaliteit van deze gegevens en mogelijke ontwikkelstappen, zijn analyses uitgevoerd door deskundigen uit de tien domeinen. Op basis van deze analyses heeft het RIVM thema’s (de ‘rode draden’) benoemd die van belang zijn voor de doorontwikkeling van de informatiehuizen in de komende jaren. De thema’s en aanbevelingen ondersteunen de beleidsvorming over de manier waarop de informatiehuizen zich de komende jaren zullen ontwikkelen.