Met de ondertekening van een convenant op 30 november jl. hebben het RIVM, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek) en de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en een belangrijke stap gezet naar een gezamenlijke gezondheidsmonitor. Dit levert straks landelijke cijfers op die uitgesplitst kunnen worden naar regionaal en lokaal niveau. Door de beschikbaarheid van deze cijfers ontstaat beter inzicht in de gezondheid en gezondheidsbeleving van de burgers.

De gegevens in de gezondheidsmonitor leveren input voor nieuwe beleidsplannen en informatie bij het vaststellen van prioriteiten op het gebied van gezondheid door gemeenten, provincies en rijk.

Verkenning

Omdat de cijfers uit de gezondheidsenquêtes niet vergelijkbaar waren tussen GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en en met het CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek),  is in opdracht van het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) verkend of de gegevensverzamelingen op elkaar afgestemd kunnen worden. Dit leverde een positief resultaat op: de partijen kunnen elkaar op meerdere manieren versterken. Zo hebben de GGD’en grote lokale databestanden en veel expertise over de lokale situatie. Via het CBS zijn er mogelijkheden om verzamelde gegevens te verrijken en de weging van de gegevens te verzorgen. Het RIVM heeft hierin een coördinerende rol. De partijen gaan in de komende periode verder aan de slag met de precieze uitwerking van de uitvoering.

Gezondheidsenquête

In het najaar van 2012 gaan alle GGD’en een gezondheidsenquête uitvoeren onder volwassenen en ouderen. De vraagstellingen en methode zijn afgestemd op die van het CBS. Het CBS start begin 2012 met een aangepaste landelijke gezondheidsenquête. In het voorjaar van 2013 komen de gezamenlijke cijfers beschikbaar voor onder meer gemeenten en de volgende Volksgezondheid Toekomstverkenning die in 2014 verschijnt. Komende periode wordt gewerkt aan afstemming van gegevensverzamelingen over de gezondheid van de jeugd.