Jonge man poetst zijn tanden voor de spiegel

Het RIVM heeft onderzocht met welke meetbare aspecten (indicatoren) de mondgezondheid in Nederland de komende jaren in kaart kan worden gebracht. Daaruit kwamen 17 indicatoren naar voren, zoals het bezoek aan de mondzorgverlener of de dagelijkse mondverzorging. Deze kunnen gebruikt worden voor een monitor Mondgezondheid. 

Onder mondgezondheid verstaan we het vermogen om bijvoorbeeld te spreken, te kauwen en te proeven en het overbrengen van emoties met zelfvertrouwen en zonder pijn, ongemak of ziektes. Een goede mondgezondheid is voor mensen dus erg belangrijk in het dagelijks leven.

Nog te weinig zicht op mondgezondheid

Er is volgens het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nu te weinig zicht op hoe de Nederlandse mondgezondheid er voorstaat. Dit terwijl 3,5% van de zorguitgaven naar mondzorg gaat. Het ministerie wil graag meer inzicht om beleid daarop aan te passen. Daarom heeft het RIVM uitgezocht hoe de staat van de mondgezondheid het beste in kaart kan worden gebracht.

Indicatorenset voor monitor Mondgezondheid

Om te zorgen voor structurele informatie, wil VWS meerjarig een monitor laten uitvoeren. Het RIVM heeft hiervoor, aan de hand van gesprekken met onderzoekers, zorgverleners, patiënten(vertegenwoordigers) en andere betrokken partijen, een set van 17 indicatoren samengesteld.

Er is onderscheid gemaakt tussen drie groepen: jeugd, volwassenen en ouderen. Dit is gedaan omdat per groep verschillende aspecten belangrijk kunnen zijn. Zo ligt de nadruk bij de jeugd op het voorkomen van mondzorgproblemen. Bij ouderen gaat het meer over het behouden van functies zoals eten, drinken en slikken.