Omwonenden van Leeuwarden en Volkel en zijn bezorgd over de geluidhinder wanneer de Joint Strike Fighter (JSF Joint Strike Fighter (Joint Strike Fighter)) in 2019 in gebruik wordt genomen. Onafhankelijke geluidmetingen op meetpunten in de omgeving zijn mogelijk om berekende geluidsniveaus te valideren en kunnen bijdragen aan een transparante informatievoorziening. Dit blijkt uit onderzoek van het RIVM.

Omwonenden van de militaire vliegvelden Leeuwarden en Volkel zijn onzeker over de geluidsniveaus en de geluidhinder wanneer de Joint Strike Fighter (JSF Joint Strike Fighter (Joint Strike Fighter)) in 2019 in gebruik wordt genomen. De vrees is dat de nieuwe toestellen meer geluidoverlast zullen veroorzaken dan de huidige F16’s. Er is scepsis of de wettelijke rekenmethode voldoende betrouwbaar is om de toekomstige geluidoverlast goed te beoordelen. Via de motie Eijsink heeft de Tweede Kamer de regering verzocht om een permanent meetnet in te richten om geluidcontouren te monitoren en specifiek aandacht te besteden aan de geluidhinder.

Rekenmethode blijft nodig

Met een meetnet kunnen berekende geluidniveaus worden nagemeten. Een meetnet is complementair aan de rekenmethode, maar biedt geen volledig alternatief. De rekenmethode blijft nodig voor ruimtelijke kaartbeelden van de geluidcontouren.

Informatievoorziening belangrijk

In de huidige situatie zijn omwonenden over het algemeen tevreden over de manier waarop vanuit de vliegbases over geluidhinder wordt gecommuniceerd. Voor de toekomstige situatie is er behoefte aan duidelijke informatie over de JSF en de hoeveelheid geluid die deze gaat produceren.

Onafhankelijke informatie

Geluidmetingen kunnen onafhankelijke informatie bieden over geluidpieken en de risico’s daarvan. Metingen kunnen naar omwonenden het vertrouwen geven dat op een rechtvaardige manier met hun zorgen over het milieu en gezondheid wordt omgegaan.