De komende dagen kunnen hoge fijnstofconcentraties in Nederland ontstaan door paasvuren, die dit weekend in Duitsland en het oosten van Nederland worden ontstoken. Dit kan leiden tot klachten aan de luchtwegen en benauwdheid.

De mogelijke overlast (bijvoorbeeld rook, stof en geur) en het gebied dat hinder ondervindt is afhankelijk van het aantal paasvuren, het moment dat ze worden ontstoken en de weersituatie. Hoe groot de hinder zal zijn, is nog niet aan te geven. Waarschijnlijk zal de overlast voornamelijk in het oosten en zuiden van Nederland zijn vanwege de noorderwind.

Gezondheidseffecten

Mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) ), en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten kunnen last krijgen van smog. Smog kan leiden tot een toename van astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Dit gebeurt vooral wanneer er veel fijn stof in de lucht is (zoals nu door paasvuren) in combinatie met andere luchtverontreiniging. Klachten kunnen worden verminderd door zware lichamelijke inspanning (bijvoorbeeld sporten) te vermijden. Daarnaast kan overwogen worden het medicijngebruik aan te passen. Overleg hierover altijd met een arts.

Verder informatie

  • Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond).
  • Op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten zijn de gemeten uurconcentraties van fijnstof te vinden.
  • Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM.
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.

De smogverwachting wordt gebaseerd op modelberekeningen. Modelberekeningen kennen onzekerheden, dit kan er toe leiden dat de werkelijk gemeten concentraties lager of hoger uitvallen dan verwacht.