Eind januari zijn de monitors van het programma prenatale screening op down-, edwards- patausyndroom en het SEO Structureel Echoscopisch Onderzoek (Structureel Echoscopisch Onderzoek) over 2016 gepubliceerd.

Er zijn voor het eerst twee versies van de monitor uitgebracht, een voor professionals en een voor het publiek. De monitors zijn uitgevoerd door IQ intelligentie quotiënt (intelligentie quotiënt) Healthcare in opdracht van het RIVM/Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM/CvB Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek)).
De monitor geeft de stand van zaken van het screeningsprogramma aan de hand van een set indicatoren, zoals vastgesteld in eerdere monitorrapportages.  Er is gebruik gemaakt van de landelijke database Peridos.

Zie voor meer informatie