Op 2 oktober 2017 heeft het Centrum Veiligheid van het RIVM de Netwerkdag Omgevingsveiligheid georganiseerd. De presentaties van de dag zijn op deze webpagina te downloaden.

Programma

12:15

Inloop met lunch

12:45

Welkom bij het RIVM
Aukje Hassoldt, Hoofd Centrum Veiligheid, RIVM
Sam Bader, Afdelingshoofd Model en Scenario Onderzoek, RIVM

13:10

Plenaire presentatie: Omgevingsveiligheid in Vlaanderen
Lina Grooten, Diensthoofd veiligheidsrapportering, Departement Omgeving Vlaanderen

Presentatie Omgevingsveiligheid in Vlaanderen

13:50

Netwerkpauze

14:20

Eerste ronde parallelle sessies:

 1. Aandachtsgebieden in het Handboek Omgevingsveiligheid: waar let je op?
  Arjan Boxman, RIVM
 2. Impact van inherent veiliger en procesintensificatie op omgevingsveiligheid
  Harold Pijnenburg, Econos / Mark van de Ven, RIVM
 3. PGS publicatiereeks gevaarlijke stoffen (publicatiereeks gevaarlijke stoffen) nieuwe stijl vanuit het perspectief van arbeids- en omgevingsveiligheid
  Gea Stam, RIVM / Patrick Heezen, RIVM

15:00

Netwerkpauze

15:30

Tweede ronde parallelle sessies:

 1. Gewaardeerde veiligheidsmaatregelen op het spoor
  Monique Berrevoets, Antea Group SAVE / Margreet Spoelstra RIVM
 2. Safeti-NL 8 uitkomsten consequentieonderzoek
  Eelke Kooi, RIVM

16:10

Afsluiting gevolgd door netwerkborrel

De keuzesessies toegelicht

U kunt in twee ronden van parallelle sessies kiezen uit de volgende onderwerpen:

 1. Aandachtsgebieden in het Handboek Omgevingsveiligheid: waar let je op?

Aandachtsgebieden zijn een beleidsinstrument om extra aandacht te vragen voor bescherming van de omgeving van activiteiten met gevaarlijke stoffen. In deze sessie doorlopen we aan de hand van het RIVM Handboek omgevingsveiligheid een casus om op basis van informatie over de scenario’s en de omgeving een uitspraak te kunnen doen over (omgevings)maatregelen. Vervolgens bespreken we waar je op kunt letten bij het werken met aandachtsgebieden en hoe je deze kennis kunt gebruiken bij het doorlopen van het stappenplan om aandachtgebieden te bepalen.

Presentatie Modernisering omgevingsveiligheid

 1. Impact van inherent veiliger en procesintensificatie op omgevingsveiligheid

De begrippen inherent veiliger en procesintensificatie vormen binnen het werkveld van procesveiligheid een essentieel onderdeel van de hiërarchie van veiligheidsmaatregelen. In deze sessie wordt verkend in hoeverre deze concepten naast primair bedrijfsmatige voordelen ook een positieve impact op de omgevingsveiligheid kunnen hebben.

Presentatie Inherente veiligheid

Presentatie Procesintensificatie

 1. PGS nieuwe stijl vanuit het perspectief van arbeids- en omgevingsveiligheid

Bestaande richtlijnen uit de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) worden omgezet naar een nieuwe structuur: de PGS-nieuwe stijl (PGS-NS Nederlandse Spoorwegen (Nederlandse Spoorwegen)). Een PGS-NS wordt opgesteld door een werkgroep onder regie van de NEN Nederlandse norm (Nederlandse norm). Het RIVM voert diverse werkzaamheden uit in het kader van deze actualisatie in opdracht van het Ministerie van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) en de Inspectie SZW Sociale zaken en werkgelegenheid (Sociale zaken en werkgelegenheid). Deze presentatie gaat over de rol van het RIVM, de werkwijze en ervaringen tot nu toe.

Presentatie PGS nieuwe stijl

 1. Gewaardeerde veiligheidsmaatregelen op het spoor

Conform de systematiek van het Basisnet Spoor kan meer vervoersruimte worden verkregen door het implementeren van risicoreducerende maatregelen: meer vervoer onder het vastgestelde risicoplafond. In deze sessie wordt uitgelegd welke veiligheidsmaatregelen nu in beeld zijn en hoe de waardering van veiligheidsmaatregelen plaats vindt.  Dat dit niet altijd eenvoudig is, bijvoorbeeld bij het waarderen van een locatiespecifieke maatregel in een generiek landelijk rekenmodel wordt uitgelegd in een duo presentatie van het RIVM en Antea Group.

Presentatie Gewaardeerde maatregelen spoor

 1. Safeti-NL 8 uitkomsten consequentieonderzoek

RIVM wil SAFETI-NL software application fire explosion toxic impact - nederland (software application fire explosion toxic impact - nederland) 6.54 vervangen door een nieuwe versie: 8.0. Deze zomer zijn ruim 150 rekenbestanden met beide versies doorgerekend en zijn de uitkomsten met elkaar vergeleken. Worden de risicocontouren groter of kleiner? Ontstaan er nieuwe knelpunten? Hoe verloopt de verdere besluitvorming? En wat wordt er gedaan met de probitrelaties die recent zijn goedgekeurd? U hoort het in deze presentatie.

Presentatie Consequentieonderzoek SAFETI-NL 8.0

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met RIVM Centrum Veiligheid via omgevingsveiligheid@rivm.nl