In Nederland is de ruimte voor wonen en werken schaars. Mensen willen gezond en veilig leven, en het bedrijfs­leven wil ruimte voor economische groei behouden. Deze blijvende zoektocht naar een optimaal gebruik van de beperkte ruimte is het onder­werp van omgevingsveiligheid. 

Bij omgevingsveiligheid gaat het om de risico’s van het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe, zich snel ontwikkelende technologieën. Het gaat om de “feitelijke” risico’s, met soms grote onzekerheden, én om gepercipieerde risico’s. RIVM Omgevingsveiligheid is het onafhankelijke kennis- en onderzoekscentrum voor omgevingsveiligheid dat overheden adviseert en ondersteunt bij de beleids- en uitvoeringstaken.