In Nederland willen mensen veilig en gezond leven, maar er is ook ruimte nodig voor economische activiteiten, zoals van de chemische industrie. Omgevingsveiligheid gaat over de vraag hoe we de beperkte ruimte in Nederland veilig kunnen benutten en de risico’s die mensen lopen door opslag, productie, gebruik en vervoer van gevaarlijke stoffen in hun omgeving zoveel mogelijk kunnen beperken.

Wat doet het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Bij omgevingsveiligheid draait het om het afwegen van risico's. Wat zijn de risico's bij het gebruik en transport van gevaarlijke stoffen, de veiligheid van inrichtingen en de veiligheid van nieuwe zich snel ontwikkelende technologieën. Hierbij gaat het om de gemeten en onderzochte risico’s, met soms grote onzekerheden, én om wat we als risico ervaren. Het RIVM doet naar deze risico’s en mogelijke effecten veel onderzoek. Op basis van deze kennis adviseert en ondersteunt het RIVM overheden bij het maken en uitvoeren van beleid. Ook werkt het RIVM (internationaal) samen met het bedrijfsleven en onderzoeksinstituten.

Het RIVM doet op meer gebieden onderzoek naar veiligheid van milieu en leefomgeving dan in dit onderwerp kan worden beschreven. Onderzoek naar arbeidsveiligheid en security bijvoorbeeld. Ook adviseert en ondersteunt het RIVM bij stralingsincidenten en milieuongevallen en doet het onderzoek naar radioactiviteit, nationale veiligheid en medische milieukunde.

Voorbeelden:  

Het RIVM is gevraagd om een omgevingsdienst te adviseren over een vergunningsverzoek over het gebruik van opslagtanks voor propaan en butaan. Het RIVM heeft een second opinion uitgevoerd waarbij we hebben gekeken naar het eventuele optreden van domino-effecten waarbij de hulpverlening en zelfredzaamheid in het geding komen.

Het RIVM werkt in Europese consortia samen om informatie uit te wisselen op het gebied van industriële veiligheid, omgevingsveiligheid en arbeidsveiligheid. Zo levert het RIVM nu een bijdrage aan het EPHEDRA-project waarin informatie wordt verzameld over waterstof als Emerging Risk Issue.

Nieuwe technologieën brengen mogelijk ook nieuwe risico’s met zich mee: de risico’s van de introductie van vloeibaar aardgas (LNGLiquefied Natural Gas) zijn onderzocht in een consortiumverband. De resultaten van dit onderzoek worden door RIVM vertaald in de bestaande rekenmethoden en naar de consequenties voor wet- en regelgeving.