De nieuwe geluidindicatoren Gden en Gnight vertonen een goede correlatie met geluidsschade, hinderbeleving en slaapverstoring. Deze gebiedsgerichte indicatoren maken het mogelijk de geluidbelasting in verschillende gebieden onderling te vergelijken.

Wat zijn Gden en Gnight?

Gden en Gnight zijn geluidmaten die in één getal de gezamenlijke geluidbelasting van een populatie uitdrukken, voor respectievelijk het gehele etmaal en de nachtperiode. Met deze integrale geluidindicatoren kan de geluidontwikkeling rond bijvoorbeeld een luchthaven in de tijd worden gevolgd, of kan het geluid van verkeer in woonwijken onderling worden vergeleken.

Geluid rond luchthavens

Bijgevoegd rapport gaat in op toepassingsmogelijkheden van deze geluidindicatoren bij monitoring en handhaving van de geluidbelasting rondom luchthavens. Er wordt ingegaan op de relatie met geluidsschade, hinderbeleving en slaapverstoring binnen de populatie. Ook is gekeken naar de te verwachten jaarlijkse variaties afhankelijk van wisselende verkeerssituaties. Gebleken is dat Gden en Gnight goede correlatie vertoont met geluidsschade, hinderbeleving en slaapverstoring. Een nauwkeurige prognose op basis van Gden/Gnight van deze laatste aspecten die geheel overeenstemt met daarvoor bekende dosis-responsrelaties is echter niet mogelijk.

Gevoeligheidsanalyse

Jaarlijkse variaties in de groepsgeluidbelasting Gden en Gnight onder gelijkblijvende verkeersaantallen zijn relatief beperkt. Daarmee lijken deze indicatoren minder gevoelig voor wisselende meteorologische omstandigheden en bieden mogelijk ook aanknopingspunten in het kader van een transparant handhavingsbeleid rondom luchthavens. Vanwege dit perspectief is het aan te bevelen om deze nieuwe indicatoren mee te nemen in het tweejarige proeftraject ‘Vliegen volgens afspraak’ dat recent van start is gegaan.