Het RIVM heeft een methode ontwikkeld om beter gebruik te kunnen maken van openbare wetenschappelijke literatuur bij de beoordeling van de effecten van chemische stoffen op waterorganismen. Openbare wetenschappelijke literatuur is een goede aanvulling op de standaardtoetsen die door de industrie moeten worden uitgevoerd, maar het is vaak lastig om de betrouwbaarheid van dit soort studies te beoordelen. Hiervoor heeft het RIVM samen met buitenlandse partners de CRED Criteria for Reporting and Evaluating ecotoxicity Data (Criteria for Reporting and Evaluating ecotoxicity Data) methode ontwikkeld en gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Environmental Toxicology and Chemistry.

Verschillende wettelijke kaders schrijven voor welke studies minimaal moeten zijn uitgevoerd om in aanmerking te komen voor toelating op de markt. Door optimaal gebruik te maken van aanvullende openbare wetenschappelijke literatuur kan alle beschikbare informatie worden meegewogen, inclusief gegevens voor soorten waarvoor geen standaard toetsprotocollen zijn ontwikkeld.

Effect van stoffen op ecosysteem

Deze openbare literatuur bevat vaak relevante gegevens over effecten van stoffen op het ecosysteem, maar als studies niet volgens standaardmethodes zijn uitgevoerd is het lastig om te beoordelen of de studie van voldoende kwaliteit is. De methodiek die nu in verschillende wettelijke kaders gebruikt wordt biedt veel ruimte voor eigen interpretatie en het is weinig inzichtelijk waarom een studie goed- of afgekeurd wordt. Daarom heeft het RIVM samen met partners uit Zweden en Zwitserland een nieuwe methodiek ontwikkeld.

De CRED methode biedt een transparante en eenduidige systematiek voor het beoordelen van studies. De methode bestaat uit twee onderdelen: een evaluatiemethode voor overheden en aanbevelingen voor onderzoekers en wetenschappelijke tijdschriften over het vastleggen en publiceren van testresultaten. De evaluatiemethode kan worden gebruikt om de betrouwbaarheid van een wetenschappelijke studie te bepalen, en draagt op deze manier bij aan een betere onderbouwing van de risicobeoordeling of de afleiding van milieukwaliteitsnormen.

De aanbevelingen voor onderzoekers en tijdschriften bestaan uit vereisten aan de rapportage. Wanneer men deze aanbevelingen volgt, worden op een gestructureerde wijze meer gegevens over de methodiek gepubliceerd. Zo wordt het voor reviewers en beoordelaars sneller duidelijk is of een studie aan de betrouwbaarheidseisen voldoet.