Het RIVM stelt voor om bij de afweging tussen verbranden of recyclen van plastic een breder milieuperspectief voor ogen te houden. Plastics met gevaarlijke stoffen erin worden nu meestal verbrand. In een aantal gevallen kunnen de plastics zodanig worden hergebruikt dat mens en milieu niet blootstaan aan de gevaarlijke stoffen.

Om verantwoord recyclen mogelijk te maken, is het aan te bevelen met verschillende partijen te bezien hoe afvalverwerking en risicomanagement voor gevaarlijke stoffen gecombineerd kunnen worden.

Om de hoeveelheid beschikbare grondstoffen minder aan te spreken wordt gestimuleerd om materialen zoveel mogelijk opnieuw te gebruiken in nieuwe producten om daarmee bij te dragen aan een circulaire economie. Bij een brede afweging kan er rekening mee gehouden worden dat er minder energie nodig is om plastics uit een gerecycled product te maken en dat daardoor minder CO2 carbon dioxide (carbon dioxide) vrijkomt. Tegelijkertijd moet worden gegarandeerd dat mens en milieu niet blootstaan aan gevaarlijke stoffen uit het gerecycled materiaal.

Zo veel mogelijk opnieuw gebruiken

Het RIVM rapport schetst de huidige afvalverwerkingspraktijk, de technische achtergrond van de recycling van plastic materialen en de complexe wetgeving rond recycling. De dilemma’s zijn uitgewerkt in enkele casussen: de brandvertrager HBCDD hexabromocyclododecane (hexabromocyclododecane) in piepschuim en weekmakers, cadmium en lood in plastic buizen (PVC polyvinylchloride (polyvinylchloride)).

Nieuwe technieken maken het mogelijk om dergelijke stoffen uit het materiaal te halen. Dit kan bijvoorbeeld met de persistente organische brandvertrager HBCDD in piepschuim. Ook kunnen polymeren met gevaarlijke stoffen worden hergebruikt op een manier die geen schade toebrengt aan mens en milieu. Zo wordt PVC waarin in het verleden cadmium werd gebruikt, hergebruikt in buizen op een plek waar dit gerecycled PVC niet in direct contact komt met mens en milieu. Bovendien wordt dit materiaal gemerkt om te zorgen dat het in de afvalfase apart wordt verwerkt.

Aanbevolen wordt om voor te recyclen materialen de wettelijke kaders voor de toelating en afvalverwerking van stoffen beter op elkaar af te stemmen. Zo is het raadzaam om bij het nemen van een besluit over recycling of verwijdering de gehele keten in ogenschouw te nemen.