Milieugezondheidsrisico’s zijn steeds vaker grootschalig, complex en onzeker. Dit proefschrift beschrijft een aantal methoden om de effecten van deze risico’s beter in te schatten.

Voorbeelden van complexe milieugezondheidsrisico’s zijn klimaatverandering, verstedelijking of elektromagnetische velden. De wetenschappelijke consensus ontbreekt en eenduidige oplossingen zijn niet beschikbaar. Deze risico’s beïnvloeden niet alleen de volksgezondheid, maar leiden ook tot sociale, economische of psychologische effecten. De uitdaging ligt bij de wetenschap om de mogelijke gezondheidseffecten van dergelijke risico’s in te schatten. Hierbij moet rekening gehouden worden met complexiteit, onzekerheid, indirecte effecten, uiteenlopende waarden en belangen, verschillende mogelijke toekomstscenario’s en de beleidscontext.

Anne Knol (RIVM) presenteert in haar proefschrift, getiteld "Health and the Environment: addressing the impacts, assessing the uncertainties", een aantal methoden om de effecten van complexe milieugezondheidsrisico’s beter in te schatten. Ze beschrijft onder andere hoe 'conceptuele denkkaders' kunnen worden toegepast: hoe beïnvloedt het milieu de gezondheid en welke elementen moeten worden meegenomen in de beoordeling? Ook geeft het proefschrift enkele aanbevelingen om schattingen van milieugezondheidsimpacts inzichtelijk te presenteren. Veel aandacht wordt besteed aan manieren waarop kan worden omgegaan met onzekerheden. Zo wordt een zogenaamde ‘typologie’ van onzekerheden gepresenteerd en wordt specifiek aandacht besteed aan het gebruik van expertkennis om bronnen van onzekerheid te identificeren.

Het proefschrift is te downloaden van de universiteitsbibliotheek van Universiteit Utrecht (zie link).