De Omgevingswet regelt het beheer van natuurlijk kapitaal niet expliciet. Wel biedt de Omgevingswet overheden de mogelijkheid om aandacht te besteden aan natuurlijk kapitaal. Decentrale overheden zouden doelen om het natuurlijk kapitaal te beschermen het beste in de omgevingsvisie kunnen opnemen.

Met ‘natuurlijk kapitaal’ wordt de waarde uitgedrukt die de natuur heeft voor de samenleving, zowel geldelijk als niet-geldelijk. Het draagt bij aan het welzijn en de welvaart van de mens, bijvoorbeeld in de vorm van schone lucht, drinkwater en voedsel, maar ook door duinen die ervoor zorgen dat ons land niet overstroomt. Op dit moment wordt niet duurzaam omgegaan met natuurlijk kapitaal in de wereld, met schaarste van grondstoffen, overbevissing, uitputting van de bodem en klimaatverandering als gevolg.

Duidelijke en concrete regels in de Omgevingswet zijn belangrijk omdat in een samenleving het natuurlijk kapitaal niet automatisch goed wordt beheerd. Dat komt doordat iedereen er vrijelijk gebruik van kan maken zonder ervoor te hoeven betalen.

Tijdig maatregelen nemen

Schadelijke effecten en de eindigheid van het natuurlijk kapitaal – zoals fossiele brandstoffen – zijn pas na een lange tijd merkbaar. De geleidelijke processen zijn niet of moeilijk terug te draaien, daarom is het noodzakelijk om tijdig maatregelen te nemen. Dit is ook van belang om te voldoen aan internationale verplichtingen, zoals het Klimaatakkoord van Parijs.

Overheden hebben voldoende informatie nodig over natuurlijk kapitaal, zodat zij er duurzaam mee om kunnen gaan en het in de omgevingsvisie kunnen opnemen. Informatie over natuurlijk kapitaal biedt overheden handvatten voor keuzes om hun grondgebied duurzaam(er) te beheren. Deze informatie is nu niet altijd gemakkelijk toegankelijk, maar de Atlas Natuurlijk Kapitaal brengt daar verandering in.