Het bestuur WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) heeft op donderdag 23 februari jl. op uitnodiging van minister Schippers deelgenomen aan een overleg met vertegenwoordigers van de ziekenhuizen en de instellingen voor langdurige zorg over de organisatie en de financiering van richtlijnontwikkeling infectiepreventie.

In een brief aan de Tweede Kamer daags na het overleg verwoordt de minister haar conclusies van het overleg als volgt:

"Richtlijnontwikkeling
Recent had ik een constructief gesprek met alle betrokkenen, inclusief het bestuur van de Stichting Werkgroep Infectiepreventie (WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)), om afspraken te maken over de organisatorische en financiële structuur van richtlijnontwikkeling infectiepreventie. Er is gesproken over de gezamenlijke ontwikkeling van een ambitieuze “WIP 2.0” waarbij onder regie van het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control) netwerken (multidisciplinaire) richtlijnen ontwikkelen, met betrokkenheid van de beroepsgroepen, ziekenhuizen, en instellingen in de langdurige zorg. Het nieuwe samenwerkingsmodel zal de samenhang borgen en een voldoende hoog ambitieniveau moeten realiseren. Er zal ook een goede financiële structuur worden opgezet. De komende maanden wordt “WIP 2.0” met de betrokkenen uitgewerkt. Ik informeer u vóór de zomer nader over deze uitwerking."
[Kamerbrief Minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over voortgang aanpak antibioticaresistentie, dd. 24 februari 2017, kenmerk 1091942-161036-PG]

In het licht van de met de moederverenigingen van de WIP eerder gestelde randvoorwaarden trekken wij de volgende conclusies:

  • De nieuwe structuur die wordt uitgewerkt gaat uit van het behoud en mogelijk versterken van de samenhang in de richtlijnontwikkeling, één van onze randvoorwaarden.
  • Mede op grond van de uitspraken van de minister in het overleg lijkt de financiering (structureel en toekomstbestendig) in de uitwerking  nu geen probleem meer op te leveren. De benodigde gelden worden door de minister uit de budgetten van de ziekenhuizen en verpleeghuizen gehaald en naar (vermoedelijk) het Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIb) van het RIVM overgeheveld.
  • De coördinatie / regie zal in de nieuwe structuur berusten bij het CIb en niet meer bij de WIP als onafhankelijke stichting van de beroepsgroepen in de infectiepreventie.

De WIP is gevraagd medewerking te verlenen aan het uitwerken van de nieuwe structuur. Wij zullen met de besturen van de moederverenigingen van de WIP overleggen hoe wij deze medewerking kunnen verlenen in een  correcte en effectieve taakverdeling met de moederverenigingen.