Het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) heeft bevestigd dat het bestuurlijk overleg met alle betrokken zorgpartijen eind maart zal worden gehouden. Het streven is dat ook de minister hierbij aanwezig zal zijn.

Het doel van het overleg is afspraken te maken over de sector overstijgende aanpak van antimicrobiële resistentie. Infectiepreventie maakt hier een belangrijk onderdeel van uit.

Vooruitlopend op het overleg sturen de minister en de staatssecretaris eind februari een brief naar de Kamer met concrete doelstellingen en bijpassende maatregelen.  Voor het vaststellen van de brief  worden betrokken partijen door het ministerie geconsulteerd.  Het bestuur van de WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie) zal hier actief aan bijdragen en verwacht dat het overleg tot besluitvorming leidt over de (aanvullende) financiering van de WIP

Het bestuur WIP, 2-2-2015.