Een patiënt met ernstige griepverschijnselen blijkt geïnfecteerd met een H1N1-virus dat resistent is tegen het antivirale middel oseltamivir. Het virus is aangetroffen bij een patiënt die na een behandeling met oseltamivir klachten hield.

Ontwikkeling van resistentie van influenzavirussen tegen oseltamivir komt vaker voor. Influenzavirussen met een resistente mutatie kenmerkten zich in het verleden door minder goede verspreiding van mens op mens. Toch is dat niet voor elk nieuw resistent virus met zekerheid te zeggen en daarom wordt rondom een dergelijk geval door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) bekeken of nader onderzoek gedaan moet worden. In Nederland worden influenzavirussen van patiënten met de nieuwe griepvariant steekproefsgewijs onderzocht op mutaties.

Dit is de eerste keer dat in Nederland een H1N1-virus is gevonden met resistentie tegen oseltamivir. Bij de WHO World Health Organization (World Health Organization) zijn hiervan inmiddels 39 meldingen binnengekomen, komende uit Europa, Noord- en Zuid Amerika, en Azië. Dit heeft niet geleid tot ruime verspreiding van het resistente virus. De WHO adviseert om ontwikkeling van resistentie goed te monitoren, omdat het niet is uit te sluiten dat een resistent virus in de toekomst wel goed gaat verspreiden. Dat is afgelopen jaren gebeurd met een 'gewoon'griepvirus van het subtype H1N1.

Als oseltamivir niet meer werkt zijn er weinig andere mogelijkheden om mensen met ernstige griepklachten te behandelen. Het is daarom van het grootste belang om verspreiding van resistente virussen te voorkomen. Dit kan door het algemene advies te volgen om met griep thuis te blijven, te hoesten in een (papieren) zakdoek of in de elleboog, en vaak handen te wassen.