In opdracht van het RIVM-CvB Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Rijksinstituut Volksgezondheid en Milieu - Centrum voor Bevolkingsonderzoek) zijn via een procespeiling praktijkervaringen verzameld van professionals die een rol spelen in de vervolgdiagnostiek van het bevolkingsonderzoek darmkanker. Het accent lag daarbij op het proces van een ongunstige iFOBT immunologische Fecaal Occulte Bloed Test (immunologische Fecaal Occulte Bloed Test) uitslag tot aan de intake in een coloscopiecentrum.

Opzet onderzoek

Het onderzoek is in twee fasen uitgevoerd door Arjan Mulder en Antonet Adolfs. In de eerste fase (juni en juli 2014) is gesproken met 25 functionarissen van vijf coloscopiecentra verspreid over Nederland. En met medewerkers van de screeningsorganisaties, die een overzicht hebben van de uitvoeringspraktijk op regionaal en landelijk niveau. In de tweede fase (september 2014) is een digitale enquête uitgezet onder de coloscopiecentra, gericht op het intakeproces. De respons op deze enquête was 74%.

Verbeterpunten

De resultaten van beide fasen leverden waardevolle informatie op over het verloop van het bevolkingsonderzoek nadat deelnemers een ongunstige uitslag van de zelfafnametest hebben ontvangen. Dit is verwerkt in een eindrapport . In het rapport staan enkele verbeterpunten benoemd. Deze punten zijn afgelopen tijd besproken in de werkgroep Kwaliteit, Capaciteit, Monitoring en Informatiehuishouding en de Programmacommissie. Hierin zijn alle bij het bevolkingsonderzoek betrokken partijen vertegenwoordigd.

Prioriteiten 2015

Tijdens de bespreking in de werkgroep en Programmacommissie zijn de gesignaleerde verbeterpunten geprioriteerd. Aankomend jaar zal vooral worden ingezet op het zo optimaal mogelijk afstemmen van vraag en aanbod van coloscopiecapaciteit. Daarnaast zal worden verkend in hoeverre de relevante medische informatie tijdiger aanwezig kan zijn in het coloscopiecentrum om het intakeproces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. In afstemming met de relevante beroepsgroepen zal dit verder worden verkend.