Vanaf 21 januari 2019 gaat het RIVM naar Sint Maarten om metingen te doen en monsters te nemen op verschillende plekken rond de stortplaats in Philipsburg. Op de stortplaats zijn regelmatig branden. De metingen en monsters zijn nodig om de mogelijke risico’s voor de gezondheid van mensen in de omgeving van de vuilstort in te kunnen schatten.

De smeulende en soms oplaaiende branden op de stortplaats zorgen voor hevige rookontwikkeling waar veel mensen in de omgeving last van hebben. De gezondheidsrisico’s op de langere termijn als gevolg van de branden zijn niet duidelijk. De Milieu Ongevallen Dienst (MOD Milieuongevallen Dienst (Milieuongevallen Dienst) ) van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  beschikt over specialistische apparatuur om metingen te doen en monsters te nemen. Met behulp van deze metingen en monsters bekijkt het RIVM of er bepaalde stoffen zijn vrijgekomen die op lange termijn schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen.

De metingen en risicoschatting gebeuren in opdracht van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening, Milieu & Infrastructuur (VROMI) van Sint Maarten. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties financiert het onderzoek uit de middelen die de Nederlandse regering beschikbaar heeft gesteld voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het RIVM is in ieder geval twee weken op Sint Maarten aanwezig om monsters te nemen en metingen te doen. Als er in die twee weken geen oplaaiende branden zijn, blijft het RIVM mogelijk langer.