Drie helpdesken van het RIVM gaan bijdragen aan de beantwoording van vragen via het Informatiepunt Omgevingswet. Dit informatiepunt ontsluit vanaf komend najaar kennis die verband houdt met de Omgevingswet. De bijdrage van het RIVM is vastgelegd in een samenwerkingsdocument, dat is ondertekend door de partners die met het Informatiepunt gaan samenwerken.

De RIVM-helpdesken bieden informatie over Europese stoffenregelgeving (Chemische stoffen goed geregeld), stoffeninformatie voor bevoegd gezag (Risico’s van stoffen) en informatie over genetische modificatie (ggo genetisch gemodificeerde organismen (genetisch gemodificeerde organismen)-vergunningverlening). De vraagbeantwoording via het informatiepunt wordt toegevoegd aan de bestaande werkzaamheden van de helpdesken.

 

Chemische stoffen goed geregeld

De helpdesk Chemische stoffen goed geregeld biedt informatie over registratie van chemische stoffen (REACH Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals (Registration, Evaluation, Authorisation and restriction of Chemicals)) en indeling, etikettering en verpakking (CLP Classification, Labelling and Packaging (Classification, Labelling and Packaging)). Ondernemers die chemische stoffen gebruiken, produceren, importeren of verhandelen, kunnen hier eenvoudig zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen.  

Risico's van stoffen

De helpdesk Risico’s van Stoffen geeft actuele, geautoriseerde informatie over de risico’s van stoffen voor mens en milieu. De informatie is vooral gericht op het bevoegd gezag van de Wet milieubeheer, de Waterwet, de inspecties en andere overheidsorganisaties.

GGO Genetisch Gemodificeerde Organismen (Genetisch Gemodificeerde Organismen)-vergunningverlening

De website ggo-vergunningverlening biedt informatie over veilig werken met genetisch gemodificeerde organismen (ggo’s). Instellingen die met ggo’s werken, kunnen hier zien aan welke verplichtingen zij moeten voldoen. Er is ook informatie te vinden voor het bevoegd gezag van de Omgevingswet/Wet milieubeheer. 

Informatiehuizen

Op lange termijn draagt het RIVM door middel van de Informatiehuizen bij aan informatievoorziening binnen het kader van de nieuwe wet. Met de realisatie van de Informatiehuizen verbetert de beschikbaarheid, bruikbaarheid en betrouwbaarheid van gegevens voor ruimtelijke planvorming. De Informatiehuizen zijn onderdeel van het Digitaal Stelsel Omgevingswet.