Voorbeelden van nieuwe milieugezondheidsrisico’s die in 2014-2015 werden gesignaleerd, zijn: lichtbronnen met blauw licht (bijvoorbeeld tablets en LED-verlichting) en vrijetijdsgeluid (zoals popconcerten). Dat blijkt uit een inventarisatie van het RIVM, waarin signalen vanuit de wetenschap over mogelijke risico’s voor de gezondheid en leefomgeving zijn verzameld. Voor het eerst wordt een inschatting gegeven van de omvang en ernst van het risico en wat de kans is op gezondheidsproblemen.

De signalen zijn benoemd door experts van het RIVM op het gebied van onder andere bodem, (drink)water, luchtkwaliteit, nanotechnologie en elektromagnetische velden. Dit jaar hebben de experts voor het eerst per signaal aangegeven wat de omvang en ernst van het risico is. Daarnaast geven zij aan wat de kans is dat blootstelling aan het risico kan leiden tot gezondheidsproblemen. Door deze indicatie kunnen de risico’s beter met elkaar worden vergeleken. De inventarisatie geeft geen prioritering aan de verschillende signalen.

Wetenschappelijke signalering

De milieugezondheidsrisico’s komen vanuit de wetenschap en worden sinds 2008 door het RIVM geïnventariseerd. De wetenschappelijk signalen over de milieugezondheidsrisico’s worden op verzoek van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu)) in kaart gebracht. Het ministerie wil vroegtijdig en gestructureerd zicht hebben op deze risico’s om tijdig te kunnen handelen. 

Criteria voor een signaal

Een milieugezondheidsrisico wordt als signaal benoemd als het ten minste aan één van de volgende vijf criteria voldoet: er is sprake van een nieuwe blootstelling of de blootstelling neemt toe, het gezondheidseffect neemt toe, er is onrust onder de bevolking, er zijn nieuwe inzichten over bestaande blootstellingen of effecten, of er zijn nieuwe technologische of maatschappelijke ontwikkelingen gaande die milieugezondheidsrisico’s met zich mee kunnen brengen.