Uit onderzoek van het RIVM blijkt dat sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat verantwoord is. In rubbergranulaat zitten heel veel verschillende stoffen, maar deze komen slechts in zeer lage hoeveelheden uit de korrels vrij . Dat komt doordat de stoffen min of meer in het granulaat zijn ‘opgesloten’. Hierdoor is het schadelijke effect op de gezondheid praktisch verwaarloosbaar.

Sporten op velden met rubbergranulaat

In rubbergranulaat zijn veel verschillende stoffen gemeten, zoals polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen (Polycyclische Aromatische Koolwaterstoffen)’s), metalen, ftalaten (weekmakers) en bisfenol A (BPA Bisphenol A (Bisphenol A)). Er is weinig variatie in de concentraties stoffen tussen de velden en tussen de meetpunten per veld. Daarmee geven de resultaten een goed beeld voor alle velden met SBR rubbergranulaat in Nederland.

Geen verband met leukemie

In de beschikbare wetenschappelijke informatie zijn geen signalen aangetroffen die duiden op een verband tussen sporten op kunstgras met rubbergranulaat en het ontstaan van leukemie en lymfeklierkanker. Uit de samenstelling van de rubberkorrels blijkt dat de chemische stoffen die leukemie of lymfeklierkanker kunnen veroorzaken er niet (benzeen en 1,3-butadieen) of in heel lage hoeveelheid (2-mercaptobenzothiazol) in zitten. In het algemeen is er sinds eind jaren tachtig van de vorige eeuw een lichte stijging te zien in het aantal mensen tussen 10 en 29 jaar dat leukemie krijgt. Deze ontwikkeling is niet veranderd sinds de kunstgrasvelden in 2001 in Nederland in gebruik zijn genomen.

Advies om norm aan te passen

Het RIVM adviseert om de norm voor rubbergranulaat bij te stellen naar een norm die dichter in de buurt ligt van de norm voor consumentenproducten. Rubbergranulaat moet momenteel voldoen aan de norm voor zogenoemde mengsels. De norm voor consumentenproducten is aanzienlijk strenger: deze staat veel lagere (100 tot 1000 maal minder) gehalten aan PAK’s toe dan de mengselnorm. Het gehalte PAK’s van het onderzochte rubbergranulaat ligt iets boven de norm voor consumentenproducten. Momenteel doet het Europese Agentschap voor Chemische Stoffen (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) onderzoek om te bezien welke norm voor rubbergranulaat wenselijk is.

Het RIVM heeft de afgelopen periode ook een onderzoek afgerond naar de consumentennorm voor rubberen valdempingtegels.

Meer informatie

Heeft u vragen over de resultaten van het onderzoek naar rubbergranulaat op kunstgrasvelden? Bekijk de veelgestelde vragen over rubbergranulaat.

Sporten op rubbergranulaat is veilig

VOICE-OVER: Het RIVM heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het risico van sporten op kunstgrasvelden die zijn ingestrooid met rubbergranulaat.
ELS VAN SCHIE: Het RIVM komt tot de beoordeling dat het verantwoord en veilig is om te sporten op deze velden.
VOICE-OVER: Om tot deze conclusie te komen heeft het RIVM 100 velden bemonsterd en verschillende zaken onderzocht.
VAN SCHIE: We hebben gekeken, op de eerste plaats wat er in die rubberkorreltjes zit die op die velden liggen.
En zoals we wel verwachtten, zitten er allerlei stoffen in dat rubbergranulaat.
Er zitten PAK's in, er zitten ftalaten in, weekmakers, er zitten zware metalen in.
Belangrijk is om te weten wat er allemaal uit komt.
Dus als je ermee in contact komt, wat komt er dan uit?
Wat zou je lichaam binnen kunnen komen?
Daarvoor hebben we naar drie routes gekeken.
Naar inademen, huidcontact en opeten.
En we hebben gekeken voor inademen of er bij hoge temperaturen stoffen vrijkomen.
Of er bij zweet en huidcontact op die manier stoffen oplossen en vrijkomen uit het rubbergranulaat.
En ten derde hebben we een maag-darmkanaal nagebootst en daarin die rubberkorreltjes gedaan en gekeken wat er dan uit komt.
En al die verschillende analyses laten ons zien dat die stoffen heel goed opgesloten zitten in die rubberkorreltjes en dat die er nauwelijks uit komen.
VOICE-OVER: Ook heeft het RIVM in verschillende scenario's gekeken naar de hoeveelheid contact die sporters hebben met het rubbergranulaat.
VAN SCHIE: We hebben gekeken naar kinderen, keepers.
We hebben gekeken naar mensen die recreatief sporten.
En we hebben gekeken naar volwassenen die ook meer prestatiegericht sporten.
Daarvan hebben we in beeld gebracht hoeveel tijd ze in contact zijn met die rubberkorreltjes.
En dat alles bij elkaar hebben we berekend wat het extra gezondheidsrisico is als je dus voor langere tijd tot en met levenslang sport op die velden.
En dat zijn scenario's waarbij het contact hoog is.
Dus onder al die condities komen we tot de beoordeling dat het veilig en verantwoord is om te sporten op deze velden.
VOICE-OVER: Wilt u meer informatie? Kijk dan op: rivm.nl/rubbergranulaat.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Meer informatie? Kijk op rivm.nl/rubbergranulaat. Een productie van RIVM. Copyright 2016.)