Het RIVM en het Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid)) werken aan de eerste Verkenning Jeugdgezondheid, een samenhangend overzicht van de gezondheid van de Nederlandse jeugd en de rol van de jeugdgezondheidszorg hierin. Dit overzicht is essentieel om een adequaat jeugdgezondheidsbeleid te kunnen voeren.

Op dit moment ontbreekt een samenhangend overzicht van de gezondheid van de Nederlandse jeugd. Op verschillende plaatsen en via verschillende databanken in Nederland worden gegevens verzameld over de gezondheid van jeugdigen, maar dit betreft voornamelijk lokale gegevens, of gegevens voor specifieke doelgroepen. Met de Verkenning Jeugdgezondheid worden de beschikbare gegevens in samenhang gepresenteerd. Daarmee wordt duidelijk of gemeenten en JGZ Jeugdgezondheidszorg (Jeugdgezondheidszorg)-organisaties zich voldoende richten op de belangrijkste problemen. Daarnaast kan het overzicht inzicht verschaffen aan landelijke beleidsmakers.

De periodieke verkenning, bij het RIVM uitgevoerd door het centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen (cVTV centrum Volksgezondheid Toekomstverkenningen (centrum Volksgezondheid Toekomstverkenningen)), krijgt een plaats in de vierjaarlijkse preventiecyclus en sluit aan bij de volksgezondheids-toekomstverkenning (VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning)).

De behoefte aan inzicht in de gezondheidssituatie van kinderen en jongeren en de rol van de JGZ daarin kwam naar voren in denksessies die het NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid (Nederlands Centrum Jeugdgezondheid) in 2011 met stakeholders heeft gehouden. Aan de bijeenkomsten namen vertegenwoordigers van organisaties deel die actief zijn op het terrein van zorg voor jeugd; van uitvoeringsprofessionals tot gemeentes.

Voor de eerste Verkenning Jeugdgezondheid worden gegevens gebruikt uit de meest recente wetenschappelijke literatuur en de beschikbare databestanden. In de toekomst zullen nieuwe landelijke gegevens beschikbaar komen vanuit de trajecten Jeugd in Beeld (Digitaal Dossier JGZ) en de harmonisatie van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)-monitors Jeugdgezondheid. Daarmee  wordt het gemakkelijker om lokale gegevens daartegen af te zetten. Vanuit de Verkenning Jeugdgezondheid vindt afstemming plaats met deze trajecten.

De eerste Verkenning wordt opgesteld in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport en eind 2013 opgeleverd. Een drietal commissies vanuit wetenschap, beleid en praktijk adviseert over beleidsrelevantie, bruikbaarheid en wetenschappelijke kwaliteit van de Verkenning Jeugdgezondheid. De resultaten worden na afronding breed verspreid binnen het jeugdveld.