Het Europees project EuroMix European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures) (European test and risk assessment strategy for Mixtures) is onlangs gestart. EuroMix zal een test strategie voor het testen van mengsels van chemische stoffen ontwikkelen op basis van nieuwe en al bestaande toxicologische testen. Het project heeft grote maatschappelijke relevantie, want tot op heden is het niet mogelijk om adequaat risico analyses van combinaties van stoffen uit te voeren. De Europese Commissie benadrukt o.a. door de financiering van dit project, de behoefte aan nieuwe technieken om schadelijke effecten van mengsels te kunnen meten en te beoordelen.

Kick-off

Bij de kick-off op 20-21 mei in Bilthoven waren sprekers aanwezig van internationale organisaties als de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO World Health Organization (World Health Organization)), de Europese Voedselautoriteit (EFSA Europese Voedselveiligheidsautoriteit (Europese Voedselveiligheidsautoriteit)), het Joint Research Centre (JRC Joint Research Centre (Joint Research Centre)) van de Europese Commissie en deskundigen die betrokken zijn bij de internationale discussie zoals RISK 21. Zij gaven een overzicht van de huidige Europese en wereldwijde initiatieven op het gebied van toxicologie, nieuwe en geavanceerde test strategieën en risico-evaluatie van gecombineerde blootstelling aan mengsels van chemicaliën. Ook werden tijdens de kick -off bijeenkomst de uitvoering van taken en acties besproken zoals deze op hoofdlijnen vastgelegd zijn in het contract tussen het EuroMix European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures (European Test and Risk Assessment Strategies for Mixtures) project en de Europese Commissie.

At the kick-off on 20-21 May at RIVM premises in Bilthoven, speakers from international organisations as World Health Organization, the European Food Safety Authority (ESFA), the European Commission Joint Research Centre and experts involved in international discussion as RISK 21, presented an overview of the current European and world-wide initiatives.

Doelen en stappen

Diverse toxicologische testen  die schadelijke effecten op de lever, de ontwikkelingsfase en het onderdelen van het hormoonstelsel kunnen meten, zullen worden onderzocht op bruikbaarheid voor het testen van mengsels. De meest geschikte testen zullen worden gevalideerd ten opzichte van dierproeven. Aangezien het aantal mengsels waaraan we worden blootgesteld tijdens het dagelijks leven oneindig is, worden de belangrijkste mengsels eerst geïdentificeerd. Dit gebeurt aan de hand van modellen die op basis van de chemische eigenschappen van een stof een voorspelling maken van de schadelijkheid en aan de hand van een kansberekening dat de consument aan deze mengsels wordt blootgesteld.

De testen leveren inzicht op de mate waarin de afzonderlijke stoffen, die voorkomen in het mengsel, elkaar versterken als het gaat om het schadelijk effect. Deze informatie wordt vervolgens ingevoerd in nieuwe modellen voor de berekening van het risico van mengsels. Deze modellen zullen  via het internet beschikbaar worden gesteld aan de nationale en internationale overheden en aan de relevante stakeholders.

Uitkomsten

Verwacht wordt dat het project innovatie in de publieke en private sector zal stimuleren. Het zal een solide wetenschappelijke basis vormen voor het meten van het effect van mengsels en het gebruik van proefdieren in de toekomst verminderen. De experimenten zullen vertaald worden naar bruikbare adviezen voor internationale organisaties en waar mogelijk worden deze adviezen geïmplementeerd in toekomstige internationale richtlijnen. Hiermee levert EuroMix een bijdrage aan harmonisatie van de internationale risicobeoordeling van mengsels van schadelijke stoffen.

Internationale samenwerking

EuroMix heeft in totaal 22 partners en 4 aangesloten partners. Het project is opgenomen in het Europese Onderzoeksprogramma Horizon 2020.  De EuroMix partners en de Europese Commissie hebben overeenstemming bereikt over financiering voor een bedrag van 8 miljoen euro. Het RIVM leidt het EuroMix project. Wageningen UR Wageningen University en Research (Wageningen University en Research) participeert met twee onderzoeksinstituten in het EuroMix project.