De concentraties van stikstofdioxide en fijn stof dalen de komende jaren minder sterk dan vorig jaar werd ingeschat. Dit komt doordat de emissieverplichtingen uit het Gotenburg-protocol van mei 2012 minder strikt zijn dan van tevoren werd verwacht. De bijdrage aan de concentraties stikstofdioxide en fijn stof uit landen die Nederland omringen valt daarom hoger uit dan eerder was berekend.

Dit blijkt uit de nieuwe Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van het RIVM. Op de kaarten zijn de huidige en de verwachte toekomstige concentraties van onder andere fijn stof en stikstofdioxide weergegeven.

Andere oorzaken

De kans is groot dat het aantal locaties in Nederland waar de luchtkwaliteitsnormen worden overschreden, hoger is dan vorig jaar werd geschat in het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Naast de minder strikte maatregelen uit het Gotenburg-protocol, komt dit ook doordat de uitstoot van dieselpersonenauto’s hoger uitvalt dan verwacht.

Hoewel de daling van de emissies minder sterk is dan verwacht, blijft luchtvervuiling afnemen. De gemeten concentraties van stikstofdioxide en fijn stof waren in 2012 lager dan in 2011.

Ruimtelijke ordeningsplannen wettelijk getoetst

De Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten worden gebruikt voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit)) en de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), waarmee ruimtelijke ordeningsplannen wettelijk worden getoetst. Een voorbeeld van een ruimtelijk ordeningsplan is een bestemmingsplan voor bijvoorbeeld een nieuwbouwwijk.