De stikstofuitstoot moet sterker dalen dan eerder gedacht om in 2035 aan de norm te voldoen die in de Wet stikstofreductie en natuurverbetering (Wsn) is vastgelegd. Dat blijkt opnieuw uit berekeningen van het RIVM. De daling van de stikstofuitstoot waar het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG) van uitgaat, is daarvoor ook niet voldoende. De stikstofneerslag op kwetsbare natuur neemt door de beoogde daling weliswaar fors af, maar naar verwachting komt in 2035 40 procent van de natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde (KDW). Het wettelijk doel is om 74% onder de KDW te brengen. 

Strengere normen op basis van nieuwe inzichten en onderzoek 

Sinds 2021 zijn op basis van Europees onderzoek de normen voor stikstofdepositie, de kritische depositiewaarde (KDW), ook voor Nederland strenger geworden. Ook wetenschappelijke inzichten over de uitstoot en neerslag van stikstof zijn veranderd. Nieuwe inzichten worden elk jaar samen met nieuwe data verwerkt in de stikstofberekeningen.

NPLG-doelen niet voldoende, overbelasting natuur neemt wel af

Het RIVM berekende al eerder dat met het huidige beleid en de strengere KDW-norm, het beoogde doel uit de Wsn niet wordt gehaald. Uit nieuwe berekeningen blijkt nu dat dit ook geldt als de uitstootreductie uit het NPLG wordt bereikt. In dat geval komt niet 74 procent, maar 40 procent van de kwetsbare natuur onder de KDW in 2035. Het RIVM deed deze berekening op verzoek van het ministerie van LNV Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit).

Ondanks dat de wettelijke doelen niet worden gehaald, neemt de stikstofneerslag op stikstofgevoelige natuur wel af. Als de daling van de stikstofuitstoot uit het NPLG wordt bereikt, dan daalt het teveel aan stikstof dat op de natuur neerkomt in 2035 met 67 procent.

Gerichte maatregelen efficiënter om uitstoot verder te verlagen

In 2021 was de stikstofneerslag gemiddeld ongeveer 1440 mol per hectare, per jaar. Met het halen van de NPLG-doelen voor de stikstofuitstoot wordt een gemiddelde van ongeveer 1040 mol per hectare, per jaar bereikt.

Om het wettelijke doel van 74 procent alsnog te halen, is een forse aanvullende daling van de uitstoot nodig. Het RIVM heeft uitgerekend dat de stikstofneerslag hiervoor moet dalen naar gemiddeld ongeveer 850 mol per hectare, per jaar.  

De berekeningen in deze studie laten zien dat regionaal gerichte maatregelen om de uitstoot verder te verminderen efficiënter zijn dan generieke maatregelen.