Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Eenvoudig Beter) een denkraam ontwikkeld voor doelmatig gebruik van normen binnen de Omgevingswet. Onder deze wet zullen verschillende wetten en uitvoeringsregels worden samengevoegd. Met het denkraam kan een analyse worden gemaakt om tot de beste vorm van normstelling te komen.

Verschillende typen normen

Het RIVM bepleit eenduidigheid in de veelheid aan bestaande normen. Het denkraam helpt overheden bij het bepalen welk type norm het meest effectief kan zijn. Daarbij is de vraag van belang in hoeverre het stellen van een norm de juiste maatregel is. Het RIVM geeft met het denkraam ook een indeling van normen binnen het omgevingsrecht in verschillende typen.

Maak onderscheid in gebruik van normen

Het RIVM beveelt aan te differentiëren in de toepassing van normen, door onderscheid te maken tussen kleinere en grotere projecten, alledaagse en complexe situaties en tussen verschillende gebieden. Bij kleinere en relatief routinematige beslissingen kan gewerkt worden met uniforme prestatie-eisen, gestandaardiseerde vergunningaanvragen en eenvoudige procedures. Bij complexere gevallen is maatwerk met bestuurlijke afwegingen van kansen en risico’s en kosten en baten nodig.

Innoveren met normen

Door te innoveren met normen, bijvoorbeeld door toepassing van de nieuwste technieken en het benutten van lokale initiatieven, kan ruimte worden gecreëerd voor afwegingen, het verbeteren van de omgevingskwaliteit en het ontwikkelen van gebieden.