De drempelwaarde van matige smog door ozon is vrijdag 22 april bijna overschreden. De hoogst gemeten waarde bedroeg 180 µg /m3 kubieke meter (kubieke meter) in Gelderland (meetlocatie Wekerom). De kans op overschrijding van de matige smogdrempel is ook tijdens de Paasdagen nog aanwezig, daarna verwacht het RIVM dat de kans op overschrijding afneemt.

Overschrijdingen van de matige smog drempelwaarde van 180 microgram per kubieke meter voor ozon treden over het algemeen in de middag of in het begin van de avond op. De smog kan mogelijk leiden tot gezondheidseffecten bij mensen met ziekten aan de luchtwegen, bij mensen die zich inspannen in de buitenlucht en mensen die extra gevoelig zijn voor ozon.

Matige smog door fijn stof

De fijn stof concentraties zijn de komende dagen ook hoger dan normaal. De oostenwind zorgt voor de aanvoer van stof vanuit het oosten van Europa. De vreugdevuren die tijdens Pasen in Duitsland en in het oosten van Nederland worden ontstoken zullen de concentraties waarschijnlijk verder verhogen. De verwachting is echter dat er geen ernstige smog door fijn stof zal zijn. De mogelijke overlast (bijvoorbeeld rook, stof en geur) en het gebied dat hinder ondervindt is afhankelijk van de windrichting en windsnelheid.

Ontstaan van smog door ozon

Hoge ozonconcentraties (smog) ontstaan bij de aanwezigheid van grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat uit een meestal zuidoostelijke richting. Verontreinigende stoffen hopen zich dan op in de lucht. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet tot ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus eigenlijk alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog), omdat in de andere seizoenen de zonne-invloed te gering is om ozon te laten ontstaan.

Gezondheidseffecten

Ozon - Smog door ozon kan vooral bij kinderen, mensen met gevoelige luchtwegen en mensen die zich langdurig inspannen of sporten in de buitenlucht tot gezondheidsklachten leiden. Naarmate de ozonconcentraties toenemen, zullen meer mensen hinder ondervinden. Dat is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten zoals piepen, hoesten en kortademigheid, verergering van astma en afname van de longfunctie. Men kan klachten voorkomen of verminderen door zich in de middag en vroege avond niet langdurig in de buitenlucht in te spannen en door binnen te blijven. In deze uren is de concentratie van ozon het hoogst.

Fijn stof - Het inademen van fijn stof kan invloed hebben op de gezondheid. Een verhoogde concentratie van fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten verergeren.

Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Informatie over smog

Informatie over de actuele smogniveaus en gezondheidseffecten staat op pagina 711 en 712 van NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst en op de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM: www.lml.rivm.nl.