Het RIVM heeft berekend dat er in Nederland 642 ambulances nodig zijn, 20 meer dan vorig jaar. Het RIVM berekent dit aantal jaarlijks aan de hand van het ‘referentiekader spreiding en beschikbaarheid ambulancezorg’.

Dit rekenmodel is gebaseerd op een aantal uitgangspunten voor de Nederlandse ambulancezorg. Zo zijn de tijd na een melding waarbinnen een ambulance ter plaatse moet zijn en de spreiding van de standplaatsen over het land belangrijke uitgangspunten. Ook het aantal ritten dat in het voorafgaande jaar is gereden, wordt in het rekenmodel gebruikt. In 2019 zijn meer ritten gereden en dat verklaart deels de extra ambulances.

De toename van het aantal ambulances is ook te verklaren door de aanpassingen aan het rekenmodel. Het rekenmodel is dit jaar aangepast om voor de 25 Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV’s) dezelfde randvoorwaarden te hanteren voor spreiding en capaciteit. Door deze aanpassing zijn meer standplaatsen en daarom ook meer ambulances nodig. Verder zijn door de bijgestelde uitgangspunten ook extra ambulances toebedeeld aan regio’s waar de werkdruk erg hoog is.