De Nederlandse uitstoot van stikstofoxiden is het afgelopen jaar afgenomen en kwam voor het eerst onder het nationale emissieplafond. Hiermee voldoet Nederland aan alle nationale emissieplafonds, de EU Europese Unie (Europese Unie)-eisen die voortvloeien uit het Gothenburg protocol. Voor ammoniak, zwaveldioxide en andere stoffen voldeed Nederland in 2010 al aan de afgesproken maximale uitstoot.

De voorlopige emissiecijfers van het RIVM geven verder aan dat de uitstoot van stikstofoxiden in 2011 met 6 procent daalde tot 259,6 kiloton, terwijl het emissieplafond op 260 kiloton ligt. De uitstoot van de zeescheepvaart (104,4 kiloton stikstofoxiden) is hierin niet meegenomen in de emissiecijfers, want die telt niet mee voor het emissieplafond.

Er zijn verschillende verklaringen voor de daling van de uitstoot van stikstofoxiden. Zo zorgde de zachte winter ervoor dat er minder aardgas werd gestookt en produceerde de energiesector minder elektriciteit terwijl er meer werd geïmporteerd. Daarnaast gelden er strengere Europese emissie-eisen voor nieuwe auto’s.

Stikstofoxiden dragen bij aan verschillende milieuproblemen, zoals verlies aan plantensoorten en smogvorming die schadelijk is voor de volksgezondheid.

Overige stoffen

De uitstoot van zwaveldioxide was in 2011 niet veel minder dan in 2010. De afgelopen decennia laten wel een grote afname zien: van 192 kiloton in 1990 naar 33 kiloton in 2011. Deze daling is toe te schrijven aan maatregelen die de industrie, energiebedrijven en raffinaderijen namen. De zwaveluitstoot daalt al vanaf de jaren ’80, toen verzuring van het milieu veel maatschappelijke aandacht kreeg.

Ook de uitstoot van ammoniak nam in 2011 nauwelijks af, terwijl er de afgelopen decennia een duidelijke dalende trend te zien was (van 355 kiloton in 1990 naar 122 kiloton in 2011). Het overgrote deel van de ammoniakuitstoot is afkomstig van de landbouw.

De uitstoot van fijn stof toont een dalende trend, van 68 kiloton in 1990 tot 29 kiloton in 2010 en 28 kiloton in 2011.

De emissiegegevens zijn samengebracht door de Emissieregistratie. Dit is een samenwerkingsverband van RIVM, CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek), TNO, PBL Planbureau voor de Leefomgeving (Planbureau voor de Leefomgeving), RWS Rijkswaterstaat (Rijkswaterstaat)-Waterdienst, Deltares, Alterra, LEI Landbouw Economisch Instituut (Landbouw Economisch Instituut), Agentschap NL en Fugro-Ecoplan, in opdracht van de ministeries van IenM Infrastructuur en Milieu (Infrastructuur en Milieu) en EL&I Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie).