Op 6 juli 2017 heeft het Centrum voor Bevolkingsonderzoek de ‘Uitvoeringstoets uitbreiding neonatale hielprikscreening’ aangeboden aan het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Een nieuw kabinet neemt hierover een besluit. In de uitvoeringstoets wordt ingegaan op wat nodig is om de hielprik met twaalf aandoeningen uit te breiden. De toets beschrijft hoe het primair proces, de organisatie, het kwaliteitsbeleid, monitoring en evaluatie, de informatiehuishouding, de communicatie naar professionals en de (aanstaande) ouders, de implementatie, en de financiering ingericht kan worden. Per aandoening is bekeken wat er mogelijk en nodig is om deze toe te voegen aan het bestaande screeningsprogramma. Het advies van het CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek) is om de twaalf aandoeningen gefaseerd toe te voegen aan het hielprikprogramma in de komende periode van vijf jaar. Doorlooptijden zijn zeer afhankelijk van de uitkomsten van de benodigde vervolgonderzoeken.

&nbsp