In 2011 heeft 65,7% van de doelgroep zich laten vaccineren. Dit komt neer op ongeveer 3,5 miljoen vaccinaties, waarvan het grootste deel door huisartsen is gezet. Dit is een lichte daling ten opzichte van 2010.

Elke winter krijgt gemiddeld ongeveer één op de tien mensen griep. Voor mensen met een medische indicatie voor de griepprik en 60-plussers kunnen de gevolgen van griep ernstiger zijn dan voor mensen jonger dan 60 jaar die deze ziektes niet hebben. Zij krijgen jaarlijks van hun (huis)arts een uitnodiging voor een gratis griepvaccinatie. Vanuit het Nationaal Programma Grieppreventie (NPG Nationaal Programma Grieppreventie (Nationaal Programma Grieppreventie)) wordt de jaarlijkse griepprik georganiseerd. Om het bereik van het NPG te bepalen wordt er jaarlijks een monitor uitgevoerd naar de vaccinatiegraad.

30% van de Nederlandse bevolking komt in aanmerking voor een gratis griepprik in het kader van het Nationaal Programma Grieppreventie. Uit de jaarlijkse monitor, uitgevoerd door IQ intelligentie quotiënt (intelligentie quotiënt) healthcare, komt naar voren dat de vaccinatiegraad in het afgelopen griepseizoen licht gedaald is. In 2011 heeft 65,7% van de doelgroep zich laten vaccineren; terwijl in 2010 nog 68,9% van de doelgroep een griepvaccinatie heeft gehaald bij zijn huisartspraktijk. De daling in de vaccinatiegraad is vooral zichtbaar in de leeftijdsgroep van 60 tot 65 jaar: van 63,2% in 2010 naar 56,2% in 2011. Voor de mensen in deze groep die alleen worden uitgenodigd vanwege hun leeftijd – en niet vanwege een medische indicatie - is de daling het sterkst: van 52,1% in 2010 naar 43,6% in 2011. De vaccinatiegraad van personen met een chronische aandoening bleef hoog in 2011 maar was in het algemeen wel iets lager dan in 2010. De vaccinatiegraad verschilt tussen de diverse hoogrisicogroepen. De vaccinatiegraad was 78,7% (81,7% in 2010) voor mensen met diabetes mellitus, 77,1% (80,1% in 2010) voor mensen met hart aandoeningen en 69,8% (71,2% in 2010) voor mensen met long aandoeningen. Van de doelgroep met een leeftijdsindicatie (60 jaar of ouder) werd 71,3% gevaccineerd ten opzichte van 75,4% in 2010. Wanneer mensen tot meerdere doelgroepen tegelijk behoorden (de zogenaamde multimorbiditeit) was de vaccinatiegraad hoger dan wanneer mensen ‘slechts’ één indicatie hadden (respectievelijk 78,1% versus 55,7%).

Onderzoeksmethode monitor en LINH Landelijke InformatieNetwerk Huisartsenzorg (Landelijke InformatieNetwerk Huisartsenzorg)

Patiëntgegevens worden uit de elektronische medische dossiers van huisartsenpraktijken geanalyseerd op de omvang en de vaccinatiegraad van de totale doelgroep en de specifieke doelgroepen. De deelnemende huisartspraktijken maken deel uit van het Landelijke InformatieNetwerk Huisartsenzorg (LINH). De jaarlijkse monitor wordt uitgevoerd door IQ healthcare in opdracht van het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (RIVM). LINH is een landelijk representatief netwerk van huisartsenpraktijken, waarin gegevens over het huisartsgeneeskundig handelen worden geregistreerd. LINH is een samenwerkingsverband van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV landelijke huisartsenvereniging (landelijke huisartsenvereniging)), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG Nederlands Huisartsen Genootschap (Nederlands Huisartsen Genootschap)), het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg)) en het Scientific Institute for Quality of Healthcare (IQ healthcare) van het UMC Universitair Medisch Centrum (Universitair Medisch Centrum) St Radboud. LINH wordt gefinancierd door het ministerie van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport).
Het onderzoeksrapport en meer informatie over onderzoeken van IQ-Heathcare is te vinden via http://www.iqhealthcare.nl/ of http://www.iqhealthcare-indicatoren.nl/.

Het Nationaal Programma Grieppreventie

Jaarlijks selecteren (huis)artsen de patiënten in hun praktijk die een indicatie hebben voor de griepprik. Dat doen ze tevens voor hun patiënten die in verzorgingshuizen en eventueel nabijgelegen asielzoekerscentra wonen. Specialisten ouderenzorg selecteren geïndiceerde bewoners in verpleeghuizen en artsen verstandelijk gehandicapten in intramurale voorzieningen voor mensen met een verstandelijke beperking. Tussen half oktober en half november vindt de griepvaccinatiecampagne plaats. Huisartsen doen dit vaak tijdens speciale spreekuren. Niet mobiele personen worden thuis gevaccineerd.

De minister van VWS beslist wie tot de doelgroep van het NPG behoort op advies van de Gezondheidsraad. Het Centrum voor Bevolkingsonderzoek (CvB Centrum voor Bevolkingsonderzoek (Centrum voor Bevolkingsonderzoek)) van het RIVM voert op landelijk niveau de regie van het NPG. Het CvB is tevens verantwoordelijk voor de publieksvoorlichting (folder, website, poster, soms artikelen in tijdschriften en (regionale) kranten). De Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (SNPG Stichting Nationaal Programma Grieppreventie (Stichting Nationaal Programma Grieppreventie)) contracteert en ondersteunt de huisartsen en zorgorganisaties bij de uitvoering van de jaarlijkse griepvaccinatiecampagne waaronder het bestellen van vaccins en declareren van de vaccinaties.

IQ healthcare (UMCN Universitair Medisch Centrum Nijmegen (Universitair Medisch Centrum Nijmegen)) monitort met behulp van het Landelijk Informatie Netwerk Huisartsenzorg (LINH) jaarlijks de omvang en de vaccinatiegraad van de doelgroepen in opdracht van het CvB.

Meer informatie is te vinden via www.rivm.nl/griepprik.