Voor maandagmiddag 3 augustus verwacht het RIVM verhoogde ozonconcentraties (smog), vooral in het zuiden en oosten van Nederland. Het RIVM adviseert mensen die hinder van smog ondervinden om binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te vermijden. De verwachting is dat er morgen geen sprake meer is van smog door ozon door de lagere temperatuur en kans op regen.

De voorzorgsmaatregelen kunnen het best in de middag en vroege avond genomen worden, in deze uren is de concentratie van ozon het hoogst. Het advies om binnen te blijven geldt omdat ozonconcentraties binnenshuis lager zijn dan buitenshuis. De mate van verhoging van de ozonconcentraties is mede afhankelijk van de weersontwikkelingen. Het kan zijn dat de concentraties net hoger worden dan het niveau waarop het RIVM bevolkingsgroepen moet informeren.

Irritatie en luchtwegklachten

Naarmate de hoeveelheid ozon toeneemt, zullen meer mensen hinder ondervinden. Deze hinder is te merken aan irritatie van ogen, neus en keel, toename van luchtwegklachten, zoals hoesten en kortademigheid, verergering van astmaklachten en afname van de longfunctie. Bij klachten die niet meteen verklaarbaar zijn, wordt geadviseerd de huisarts of de regionale GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) te raadplegen.

Ontstaan van ozon

Smog door ozon ontstaat bij grote hoeveelheden verontreinigende stoffen in de lucht. Dit is het geval als er weinig wind staat, meestal uit zuidoostelijke richting. De vervuilende stoffen (stikstofoxiden en vluchtige organische stoffen) worden onder invloed van zonlicht omgezet in ozon. Hierdoor komen verhoogde ozonniveaus alleen in het voorjaar en in de zomer voor (zomersmog). In de andere seizoenen is de invloed van de zon te klein om hoge ozonconcentraties te laten ontstaan.

Europese informatie en alarmdrempel voor ozon

In Europa zijn voor ozon een informatie- en een alarmdrempel gedefinieerd. Van een overschrijding van de EU Europese Unie (Europese Unie)-informatiedrempel voor ozon is sprake wanneer de drempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht wordt overschreden. Bij kortstondige blootstelling boven dit niveau is er een gezondheidsrisico voor bijzonder kwetsbare groepen. Vanaf de EU-alarmdrempel van 240 microgram ozon per kubieke meter lucht is er een gezondheidsrisico voor de bevolking als geheel en kunnen tijdelijke maatregelen worden afgekondigd. Vooralsnog worden er nog geen ozonconcentraties boven de alarmdrempel verwacht.

Tijdelijke maatregelen

Tijdelijke maatregelen in periodes van smog, zoals het stilleggen of verminderen van het verkeer, hebben in Nederland nauwelijks effect op ozonconcentraties. Vermindering van smog door ozon wordt vooral bereikt door de uitstoot van verkeer en industrie structureel terug te brengen: schonere auto’s en schonere fabrieken.

Meer informatie

  • Informatie over actuele en verwachte smogniveaus vindt u op NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst pagina 711 en 712, de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit, en de luchtkwaliteitsapp van het RIVM, GGD Amsterdam en DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond).
  • Op de gezamenlijke website van alle luchtmeetnetten zijn de gemeten uurconcentraties van fijn stof te vinden.
  • In de tabel Maxima O3 zijn de maximum uur- en 8-uursconcentraties van de stations van de afgelopen dagen te bekijken.
  • Achtergrondinformatie over smog vindt u in het dossier Smog van het RIVM.
  • Als u klachten ondervindt, kunt u hierover contact opnemen met uw huisarts of de plaatselijke GGD.
  • Informatie over longziekten en luchtvervuiling vindt u bij het Longfonds.