In de eerste uren van 2011 is in grote delen van Nederland smog door fijn stof gemeten. De oorzaak is de grote hoeveelheid vuurwerk dat tijdens de jaarwisseling is afgestoken. De hoogste concentratie, 181 microgram fijn stof per kubieke meter, werd gemeten op een station in de stad Utrecht. Dat is lager dan de grenswaarde voor ernstige smog.

Deze hoogst gemeten fijnstofconcentratie is duidelijk hoger dan vorig jaar. Toen lag op hetzelfde tijdstip de hoogste concentratie onder de 60 microgram per kubieke meter. In Nederland is er sprake van ernstige smog als de daggemiddelde concentratie fijn stof hoger ligt dan 200 microgram per kubieke meter. Van matige smog wordt gesproken bij 50 microgram per kubieke meter of hoger. Naar verwachting zullen de fijn stof concentraties in de loop van de dag dalen door de aanwezige wind en neerslag.

Gezondheidseffecten en risicogroepen

Het inademen van fijn stof kan invloed hebben op de gezondheid. Een verhoogde concentratie van fijn stof in de lucht kan, samen met een gelijktijdig optredend mengsel van andere luchtverontreiniging, leiden tot een toename van luchtwegklachten, zoals astma-aanvallen, benauwdheid en hoesten. Vooral bij mensen met longaandoeningen, zoals astma en COPD Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem) (Chronic Obstructive Pulmonary Disease (chronische bronchitis of longemfyseem)) en (oudere) mensen met hart- en vaatziekten, kunnen de klachten zijn verergerd. Met de daling van de concentraties in de loop van de dag zullen eventuele klachten ook afnemen.

Informatie over smog

Informatie over de actuele smogniveaus en gezondheidseffecten staat op pagina 711 en 712 van NOS Nederlandse Omroep Stichting (Nederlandse Omroep Stichting)-Teletekst. Ook vindt u meer informatie op website Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM onder 'Zie ook'.