Afgelopen tijd is er veel publiciteit geweest naar aanleiding van een artikel in het Geneesmiddelenbulletin. In dit artikel werd getwijfeld aan de werkzaamheid en effectiviteit van griepprik. Het bevat geen nieuwe resultaten, maar geeft een samenvatting van reeds bekende gegevens. Bij huisartsen en patiënten kan dit leiden tot vragen

Afgelopen tijd is er veel publiciteit geweest naar aanleiding van een artikel in het Geneesmiddelenbulletin van oktober 2011. In dit artikel werd getwijfeld aan de werkzaamheid en effectiviteit van de griepprik. Het bevat geen nieuwe resultaten, maar geeft een samenvatting van reeds bekende gegevens. Bij huisartsen en patiënten kan dit leiden tot vragen.

Bij de wetenschappelijke discussie gaat het er vooral om of voldoende is aangetoond of de griepprik ziekenhuisopname en sterfte kan voorkomen. Voorstanders vinden van wel, maar tegenstanders vinden dat dit via nieuw grootschalig onderzoek aangetoond zou moeten worden. Voor dit onderzoek is het nodig om een deel van de risicogroep de griepprik te onthouden, maar dit stuit op ethische bezwaren.

De minister van VWS Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) bepaalt of er een griepprik aan bepaalde groepen beschikbaar wordt gesteld. Zij baseert zich daarbij op advies van de Gezondheidsraad. In september jongstleden heeft de Gezondheidsraad op basis van een zorgvuldige afweging van alle bekende gegevens geconcludeerd dat het advies om het griepvaccin aan te bieden aan risicogroepen gehandhaafd dient te blijven. Ten tijde van het advies was de inhoud van het artikel in het Geneesmiddelenbulletin al bekend.

Voor risicogroepen blijf het daarom raadzaam om de griepprik te nemen om ernstige gevolgen van griep te voorkomen.