Langs de kust (duinen) bestaat een aanzienlijk verschil tussen berekende ammoniakconcentratie en zoals gemeten in het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN Meetnet Ammoniak Natuurgebieden (Meetnet Ammoniak Natuurgebieden)). De MAN-metingen geven aan dat de ammoniakconcentratie in het grootste deel van het duingebied een factor 2 tot 4 hoger is dan berekend. In een Notitie Duinenbijtelling wordt een beknopt overzicht gegeven van de vergelijking tussen gemeten en berekende ammoniakconcentraties voor de duinen. Op basis van deze vergelijking worden tevens waarden gegeven waarmee de berekende depositie langs de kust kan worden verhoogd om een realistischer inschatting van de werkelijke depositie te krijgen. De duinenbijtelling kent nauwelijks ruimtelijke detaillering en is slechts indicatief van karakter. Komend jaar zal verder onderzoek worden verricht aan de achtergrond van deze bijtelling.